Ier­land in be­roep te­gen Ap­ple-be­sluit Brussel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IER­LAND - Ier­land ging gis­te­ren het be­sluit van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie om het land 13 mil­jard eu­ro aan be­las­tin­gen en ren­te te­rug te la­ten vor­de­ren van Ap­ple aan­vech­ten. Het land stapt daar­voor naar het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie in Luxem­burg. Di­ver­se Ier­se mi­nis­ters, on­der wie Noon­an, zei­den in sep­tem­ber al het be­sluit te wil­len aan­vech­ten. An­de­re le­den van het ka­bi­net von­den toen ech­ter nog dat Ier­land zich op die ma­nier te veel zou op­stel­len als voor­vech­ter van de be­lan­gen van Ap­ple. Het heeft even ge­duurd voor er over­een­stem­ming was.

Brussel be­sloot eind au­gus­tus dat Ap­ple de 13 mil­jard eu­ro te­rug moest be­ta­len. Uit een on­der­zoek van de Com­mis­sie bleek dat Ap­ple al tien­tal­len ja­ren een groot ge­deel­te van de winst naar een pa­pie­ren hoofd­kan­toor door­sluist, dat in geen en­kel land ge­re­gi­streerd staat. Daar­door be­taal­de het kan­toor ner­gens be­las­ting. De Ier­se fis­cus wist van de con­struc­tie en vond dat pri­ma, bleek uit het­zelf­de on­der­zoek. De Ame­ri­kaan­se tech­no­lo­gie­gi­gant heeft al sinds 1980 een fa­briek in het Ier­se Cork. Daar wor­den te­gen­woor­dig iMac-com­pu­ters ge­maakt, maar de ves­ti­ging stelt het be­drijf ook in staat te pro­fi­te­ren van de la­ge be­drijfs­be­las­ting in het land.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.