Si­te Ca­na­de­se im­mi­gra­tie­dienst plat

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CANADA - De over­win­ning van Do­nald Trump in de strijd om het Wit­te Huis lijkt veel Ame­ri­ka­nen ang­stig te stem­men. De web­si­te van de Ca­na­de­se im­mi­gra­tie­dienst is sinds dins­dag­avond al uren­lang on­be­reik­baar.

Van te­vo­ren dach­ten de mees­te me­dia en opi­nie­pei­lers dat Clin­ton af­ste­ven­de op een over­win­ning. Naar ma­te de uit­sla­gen bin­nen­kwa­men te­ken­de zich ech­ter een over­win­ning voor Trump af. De Ca­na­de­se im­mi­gra­tie­dienst was niet be­reik­baar voor com­men­taar.

Vol­gens de laat­ste cij­fers van Goog­le Trends is er al meer dan 500.000 keer ge­zocht op het on­der­werp ’im­mi­gra­tie Canada’. Men­sen ge­bruik­ten daar­voor de vol­gen­de ge­re­la­teer­de zoek­op­drach­ten: ca­na­di­an im­mi­gra­ti­on, canada, how to mo­ve to canada, mo­ving to canada.

Ter­wijl er van­uit de he­le we­reld fe­li­ci­ta­ties rich­ting Do­nald Trump ko­men, stuurt Canada een an­de­re bood­schap. Het Twit­ter-ac­count @Canada schrijft: In Canada moe­di­gen we im­mi­gran­ten aan hun cul­tu­re­le tra­di­ties mee te ne­men en die te de­len met an­de­re bur­gers.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.