Drie ge­won­den bij aan­rij­ding Bo­ma­weg

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft gis­te­ren drie ge­won­den ge­no­teerd bij een aan­rij­ding aan de Bo­ma­weg ter hoog­te van Lei­ding 17. Twee se­ni­o­ren die op een brom­fiets za­ten en een au­to­be­stuur­der raak­ten ge­wond en moesten met twee am­bu­lan­ces wor­den af­ge­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. De ver­oor­za­ker reed in zijn wa­gen over de Bo­ma­weg en ging in de rich­ting van de Mo­ham­med Ras­hied Pierkhan­weg. Hij reed ver­moe­de­lijk slin­ge­rend en kwam in bot­sing met twee be­jaar­den die op een brom­fiets za­ten en van­uit de te­gen­over­ge­stel­de rich­ting kwa­men. Daar­na reed hij een au­to aan, die ach­ter de brom­fiet­ser reed. De be­stuur­der van de­ze aan­ge­re­den au­to raak­te ook ge­wond. Dit voer­tuig kwam daar­na weer in bot­sing met een an­de­re wa­gen die ach­ter hem reed. Al­le drie wa­gens en de brom­fiets had­den aan­zien­lij­ke ma­te­ri­ë­le scha­de. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding van de­ze aan­rij­ding bin­nen waar­bij drie au­to’s en een brom­fiets wa­ren be­trok­ken. De ver­oor­za­ker was naar het po­li­tie­bu­reau over­ge­bracht om na te gaan of hij on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­de. Hij is wel in het be­zit van een gel­dig rij­be­wijs. WJ

EEn Au­to HEEFt GIs­tE­rEn AAn DE Bo­mA­wEG twEE BE­JAAr­DEn, DIE op EEn Brom­fiEts zA­tEn, AAn­GE­rE­DEn. VEr­volGEns kwAm DE Au­to­BE­stuur­DEr In Bot­sInG mEt EEn wA­GEn DIE op zIJn BEurt EEn AnDEr voEr­tuIG AAn­rEED. DrIE pEr­sonEn rAAk­tEn GE­wonD En moEstEn mEt DE Am­Bu­lAn­CEs wor­DEn AF­GE­voErD.( ACtIon-Fo­to: SHAylEnDrA JArBAnDHAn)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.