VHP fe­li­ci­teert VS met nieu­we pre­si­dent

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP) fe­li­ci­teert het volk van de Ver­e­nig­de Sta­ten (VS), in het bij­zon­der de Re­pu­bli­kein­se Par­tij, met de ver­kie­zing van Do­nald Trump als de 45e pre­si­dent van het land. De pre­si­dents­ver­kie­zing van 8 no­vem­ber heeft om di­ver­se re­de­nen niet al­leen in Ame­ri­ka maar even­eens in de rest van de we­reld enor­me be­lang­stel­ling ge­had. Dit meldt de par­tij in een pers­be­richt.

De VHP spreekt met haar ve­le ge­luk­wen­sen de hoop uit dat van­af nu, al­le par­tij­en zich in hech­te een­heid zul­len scha­ren ach­ter de nieuw ge­ko­zen pre­si­dent, die be­loofd heeft “een pre­si­dent voor al­len te zijn”, en hem die on­der­steu­ning te ge­ven die nood­za­ke­lijk is voor de in­stand­hou­ding en ver­de­re stij­ging van wel­vaart en wel­zijn in het land. De VHP wenst een spe­ci­aal woord van waar­de­ring te rich­ten aan het adres van zo­wel de Re­pu­bli­kein­se als de De­mo­cra­ti­sche Par­tij voor de be­heerste en res­pect­vol­le wij­ze waar­op de span­nen­de ver­kie­zings­strijd tot een aan­vaard­baar ein­de is ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.