Ja­gers be­ta­len SRD 21.000 boe­te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De po­li­tie heeft de vo­ri­ge week vijf ja­gers in Apoe­ra aan­ge­hou­den met pin­go’s in hun be­zit. Po­li­tie­com­man­dant Re­gio West, hoofd­in­spec­teur Wid­jai­ku­mar Oe­dit, geeft aan dat de ja­gers zijn aan­ge­hou­den met wild waar­van het sei­zoen wel open is, maar dat ze zich heb­ben schul­dig ge­maakt aan het over­tre­den van de back- li­mit.

De po­li­tie­func­ti­o­na­ris legt uit dat het nu bij wet ge­re­geld is dat er een back-li­mit is vast­ge­steld voor be­paal­de bees­ten. Dit is om te voor­ko­men dat de wil­de dier­soor­ten wor­den uit­ge­roeid. Voor de gro­te vier­voe­ters be­te­kent het dat el­ke ja­ger een bij zich mag heb­ben. In dit ge­val had­den de ja­gers elf bos­var­kens bij zich wel­ke een over­schrij­ding van zes van de wil­de die­ren be­te­kent. De zaak is bui­ten pro­ces af­ge­han­deld en de ja­gers zijn, na een boe­te van SRD 21.000 te heb­ben be­taald, weer op vrije voe­ten ge­steld. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.