SAO op werk­be­zoek bij dc Sa­ram­ac­ca

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA Gis­ter­mor­gen heeft waar­ne­mend di­rec­teur, Joy­ce Lapar van de Stich­ting Ar­beids­mo­bi­li­sa­tie en Ont­wik­ke­ling (SAO) met haar team een werk­be­zoek ge­bracht aan de dis­tricts­com­mis­sa­ris (dc) van Sa­ram­ac­ca, Laks­miena­rain Doe­bay. De SAO is een vak­op­lei­dings­in­sti­tuut en een werkarm van het Mi­nis­te­rie van Ar­beid. De stich­ting heeft als doel het trai­nen van per­sonen van­af 16 jaar ten be­hoe­ve van de ar­beids­markt, zo­dat zij zich eco­no­misch weer­baar­der kun­nen ma­ken. Lapar zegt dat het in de be­doe­ling ligt om in het dis­trict Sa­ram­ac­ca ook een aan­tal be­roeps­trai­nin­gen te ver­zor­gen, zo­als het bij­scho­len van werk­zoe­ken­den, jon­ge school­ver­la­ters en werk­ne­mers ten be­hoe­ve van de ar­beids­markt. De bur­ger­va­der stelt dit zeer op prijs en zegt zijn vol­le me­de­wer­king te zul­len ver­le­nen aan de SAO. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.