Wer­ken­de man­tel­zor­ger wil mee­den­ken­de baas

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

AMSTERDAM Man­tel­zor­gers met een baan heb­ben be­hoef­te aan flexi­be­le werk­tij­den en wil­len ook thuis kun­nen wer­ken. Ook wil­len ze graag pro­fes­si­o­ne­le hulp bij de zorg zelf, en een hel­pen­de hand bij re­gel­werk en ad­mi­ni­stra­tie.

Dat meldt de FNV na een on­der­zoek. Gis­te­ren was het de Dag van de Man­tel­zorg. De cij­fers ko­men van ruim 2750 on­der­vraag­den, deels ook FNV-le­den. Het me­ren­deel van de wer­ken­de man­tel­zor­gers (zo­wel ge­mid­del­de Ne­der­lan­der als FNV-le­den) vindt het fijn om te wer­ken naast hun zorg­ta­ken. De on­der­zoe­kers con­clu­de­ren dat wie voor een naas­te zorgt en blijft wer­ken, meest­al be­ter af is dan een man­tel­zor­ger zon­der baan. Dat komt ver­moe­de­lijk door­dat het werk een pret­ti­ge af­lei­ding is en er mo­re­le on­der­steu­ning is van col­le­ga’s.

Wil een wer­ken­de man­tel­zor­ger het vol­hou­den, dan zou de werk­ge­ver wel met hem of haar moe­ten mee­den­ken, met flexi­be­le werk­tij­den, thuis­wer­ken en ook be­taald ver­lof. Het CBS be­re­ken­de eer­der dat on­ge­veer 2 mil­joen men­sen vo­rig jaar man­tel­zorg ver­leen­den. Die zijn daar ge­mid­deld elf uur per week aan kwijt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.