Rob­ben te­rug op Oran­je-trai­ning

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­jen Rob­ben is weer in trai­ning bij Oran­je. De aan­val­ler moet zon­dag in de uit­wed­strijd te­gen Luxem­burg zijn ren­tree ma­ken als in­ter­na­ti­o­nal.

Rob­ben speel­de zijn laat­ste in­ter­land op 13 no­vem­ber vo­rig jaar, een oe­fen­du­el in en te­gen Wa­les. Daar­na was de aan­val­ler van Bay­ern Mün­chen ei­gen­lijk con­ti­nu uit de rou­la­tie met bles­su­res. Rob­ben deed, zo mel­den De Te­le­graaf en FOX Sports, gis­te­ren mee met de kee­pers (Maar­ten Ste­ke­len­burg, Jasper Cil­les­sen en Mi­chel Vorm) en de spe­lers die woens­dag niet of nau­we­lijks in ac­tie kwa­men in de oe­fen­in­ter­land te­gen Bel­gië. De trai­ning van Oran­je don­der­dag was op sport­park De Toe­komst van Ajax, ach­ter ge­slo­ten deu­ren.

Zon­dag, in Sta­de Jo­sy Bart­hel, draait het er na­me­lijk om voor het Ne­der­lands el­tal. Ne­der­land staat der­de in de kwa­li­fi­ca­tie­groep, drie pun­ten ach­ter Zwe­den en Frank­rijk, en mag te­gen het nie­ti­ge Luxem­burg, 130ste op de we­reld­rang­lijst van de FIFA, ab­so­luut geen pun­ten­ver­lies lij­den. Woens­dag werd in Amsterdam, zon­der Rob­ben, ge­oe­fend te­gen Bel­gië (1-1). Dan­ny Blind haal­de gis­te­ren Le­roy Fer en Mar­ten de Roon bij zijn se­lec­tie om­dat Je­remain Lens, Vin­cent Jans­sen en Stijn Schaars te­gen de Bel­gen ge­bles­seerd zijn ge­raakt en de groep al­weer heb­ben ver­la­ten. (Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.