Ver­rat­ti is niet hon­derd mil­joen waard

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­co Ver­rat­ti wordt al ja­ren veel­vul­dig in ver­band ge­bracht met een trans­fer naar de Eu­ro­pe­se top. De 24-ja­rig in­ter­na­ti­o­nal van Pa­ris Saint-Ger­main zou op het lijst­je staan bij clubs als Chel­sea, Bar­cel­o­na, Ju­ven­tus en Re­al Ma­drid. Me­de door zijn lang­lo­pen­de con­tract wordt zijn waar­de to­ren­hoog ge­schat, door som­mi­gen zelfs op hon­derd mil­joen eu­ro. De spe­ler zelf be­grijpt daar wei­nig van.

Ver­rat­ti ver­leng­de af­ge­lo­pen zo­mer nog zijn con­tract tot me­dio 2021 in Pa­rijs. Dat weer­houdt de me­dia er niet van om hem in ver­band te bren­gen met an­de­re clubs. “Het is mooi om ge­noemd te wor­den bij zul­ke clubs, maar bij PSG voel ik me on­der­deel van een gro­te fa­mi­lie”, zei de mid­den­vel­der gis­te­ren tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. “Ik hoef niet weg.”

Hoe hoog de waar­de van Ver­rat­ti pre­cies is, is on­dui­de­lijk. De be­dra­gen die ge­noemd wor­den in de me­dia zijn vol­gens de in­ter­na­ti­o­nal te hoog. “Ben ik hon­derd mil­joen eu­ro waard? Nee, we spe­len al­leen maar voet­bal. Ik moet la­chen als ik zul­ke be­dra­gen hoor. Nie­mand is zo veel geld waard, dat is be­la­che­lijk.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.