South­ga­te her­stelt aan­voer­der in ere

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Way­ne Rooney maak­te af­ge­lo­pen week een prach­tig doel­punt te­gen Fe­ner­bah­çe en de aan­voer­der van Man­ches­ter Uni­ted lijkt zijn vorm voor­zich­tig weer te her­vin­den. Dat is ook bonds­coach Ga­reth South­ga­te niet ont­gaan, want de En­gels­man mag woens­dag op een ba­sis­plaats re­ke­nen te­gen Schot­land. Daar­naast is ook de aan­voer­ders­band weer voor Rooney.

“Hij heeft het goed ge­daan in zijn laat­ste paar wed­strij­den voor Man­ches­ter Uni­ted. Hij be­vindt zich in een be­te­re vorm dan de laat­ste keer dat het team bij el­kaar kwam”, ver­tel­de de oe­fen­mees­ter tij­dens een per­spraat­je. Rooney kreeg de laat­ste tijd veel kri­tiek te ver­wer­ken op zijn spel bij the Three Li­ons en kwam te­gen Slo­ve­nië als in­val­ler slechts een kwar­tier in ac­tie. Te­gen Schot­land mag hij dus weer aan de af­trap ver­schij­nen. South­ga­te ging ook even in op het spe­ci­a­le ka­rak­ter van de ont­moe­ting met de Schot­ten: “Ie­de­re keer als er een wed­strijd als de­ze op het pro­gram­ma staat, krijg je de kans om ge­schie­de­nis te schrij­ven.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.