Ro­nal­do kiest las­tig­ste te­gen­stan­der uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do speel­de in zijn loop­baan in tal van voet­bal­sta­di­ons. De ster­spe­ler van Re­al Ma­drid en het na­ti­o­na­le elf­tal van Por­tu­gal hoeft niet lang na te den­ken als hem wordt ge­vraagd naar de ab­so­lu­te angst­ge­gner (las­tig­ste te­gen­stan­der) in de af­ge­lo­pen ja­ren.

“We we­ten van te­vo­ren dat we bij Borus­sia Dort­mund een moei­lij­ke wed­strijd te­ge­moet gaan”, zo ver­ze­kert Ro­nal­do, die on­langs zijn con­tract met Re­al Ma­drid tot me­dio 2020 ver­leng­de, aan 11Freun­de. “El­ke keer heb­ben we het zwaar. Het is een on­ge­loof­lijk sta­di­on en de fans zijn gek. Maar Dort­mund heeft niet al­leen een zeer goe­de se­lec­tie en ge­wel­di­ge fans, ze heb­ben met Tho­mas Tu­chel ook een zeer goe­de trai­ner.”

“Borus­sia Dort­mund is zeer moei­lijk te ver­slaan”, er­kent Ro­nal­do. Re­al Ma­drid speel­de in de af­ge­lo­pen jaar vier­maal in Dort­mund en kwam niet één keer tot winst: twee re­mi­ses en twee ne­der­la­gen. De Por­tu­gees ziet in kwa­li­ta­tief op­zicht geen groot ver­schil tus­sen Dort­mund en Bay­ern Mün­chen. “Dort­mund heeft jon­ge­re spe­lers en daar­door is er min­der er­va­ring aan­we­zig. Bay­ern heeft ook een gro­te­re se­lec­tie, waar­door men de krach­ten be­ter over het sei­zoen kan ver­de­len.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.