On­ver­mij­de­lij­ke awards voor Fe­de­rer

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ro­ger Fe­de­rer mag dan een bij­zon­der ma­ger en kort sei­zoen ach­ter de rug heb­ben, zijn me­de­spe­lers en de fans zijn de 35-ja­ri­ge Zwit­ser ze­ker nog niet ver­ge­ten.

Fe­de­rer won voor de twaalf­de keer de Ste­fan Ed­berg Sports­mans­hip Award. Zijn col­le­ga’s zorg­den er­voor dat de ze­ven­tien­vou­di­ge Grand­slam­win­naar de­ze eer te beurt viel. De ten­nis­fans over de he­le we­reld be­paal­den dat Fe­de­rer Fans’ Fa­vou­ri­te werd. De be­doe­ling is dat Fe­de­rer in ja­nu­a­ri zijn ren­tree maakt bij de Hop­man Cup en ver­volgens mee­doet aan het Au­stra­li­an Open. Na Wim­b­le­don maak­te de ten­nis­le­gen­de be­kend, dat zijn ten­nis­jaar voor­bij was. Fe­de­rer kamp­te van­af ja­nu­a­ri met ver­schei­de­ne bles­su­res en wil­de in de af­ge­lo­pen maan­den zijn li­chaam vol­le­dig la­ten her­stel­len. Hij is in­mid­dels af­ge­zakt naar de zes­tien­de plek op we­reld­rang­lijst. Be­gin 2016 was Fe­de­rer nog de num­mer drie van de we­reld.

Tay­lor Fritz werd de nieuw­ko­mer van het jaar, ter­wijl Mag­nus Nor­man door zijn col­le­ga’s tot bes­te coach werd ver­ko­zen. De Zweed staat US Open-win­naar Stan Wa­wrin­ka bij. Ver­der werd door zijn me­de­spe­lers bij Lu­cas Pouil­le de mees­te ver­be­te­ring be­speurd. Ju­an Mar­tin Del Po­tro, fi­na­list op de Olym­pi­sche Spe­len, maak­te de co­me­back van het jaar.

(De Te­le­graaf)

Ro­ger Fe­de­rer won voor de twaalf­de keer de Ste­fan Ed­berg Sports­mans­hip Award. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.