Re­al Ma­drid toon­de in­te­res­se in Ney­mar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ney­mar werd in het re­cen­te ver­le­den in ver­band ge­bracht met een ver­trek bij Bar­cel­o­na, maar de vleu­gel­aan­val­ler be­sloot zijn over­een­komst met Bar­cel­o­na open te bre­ken en te ver­len­gen. De va­der van Ney­mar zegt dat zijn zoon nu 430 mil­joen eu­ro kost.

“De aan­bie­din­gen van an­de­re clubs heb­ben Ney­mar niet be­reikt, er werd con­tact op­ge­no­men met mij. Ik weet wat Ney­mar wil­de en dat was blij­ven”, legt de va­der uit aan Mun­do De­por­ti­vo. “Als een an­de­re club hem wil heb­ben, moe­ten ze pro­be­ren zijn ge­luk af te pak­ken.”

“Als hij al­leen voor het geld was ge­gaan, had hij niet bij Bar­cel­o­na ge­speeld. Ney­mar is ech­ter ge­luk­kig bij de club. Hij heeft ster­ke vriend­schap­pen met een aan­tal ploeg­ge­no­ten. Re­al Ma­drid toon­de in­te­res­se via tus­sen­per­so­nen. Ik heb al­tijd het­zelf­de ge­zegd. Be­taal de con­trac­tu­eel vast­ge­stel­de af­koop­som, met be­las­tin­gen en ex­tra kos­ten er­bij, dan kom je uit op on­ge­veer 430 mil­joen eu­ro.”

(VZ)

Re­al Ma­drid toon­de de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de in­te­res­se in Ney­mar (r), maar de Bra­zi­li­aan koos er­voor om zijn con­tract bij Bar­cel­o­na te ver­len­gen. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.