Sun­ny Point be­ker kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Sun­ny Point zal Wa­ni­ca Sport Or­ga­ni­sa­tie ver­te­gen­woor­di­gen bij de ko­men­de be­ker toer­nooi van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Het team werd woens­dag kam­pi­oen door in de fi­na­le van Re­al Ka­ja te win­nen met 1-0 in het Ge­or­ge Deul­sta­di­on. Sun­ny Point be­reik­te de fi­na­le door in de hal­ve fi­na­le van Pont­bui­ten te win­nen, na het trap­pen van pe­nal­ty’s. De wed­strijd ein­dig­de in een 0-0 eind­stand, waar­door de win­naar via pe­nal­ty’s werd be­paald. Na het trap­pen van­uit de elf­me­ter­stip was Sun­ny Point be­ter en het team won met 3-1. Re­al Ka­ja won in de hal­ve fi­na­le van Ben­de Kon­de met 1-0. Hier­door kwam Sun­ny Point uit te­gen Re­al Ka­ja in de fi­na­le, die het ook won.

Ver­der mocht de kam­pi­oen Sun­ny Point uit han­den van de com­pe­ti­tie­lei­der, Mar­lon Veld­bloem, de kam­pi­oen­stro­fee en een ge­slo­ten en­ve­lop­pe in ont­vangst ne­men. Ook is op de ver­ga­de­ring van 8 no­vem­ber be­slo­ten om op 4 de­cem­ber een aan­vang te ma­ken met de com­pe­ti­tie. Er­voor zal op 28 no­vem­ber we­der­om een ver­ga­de­ring wor­den be­legd, waar­bij al­le lid­ver­e­ni­gin­gen hun ad­mi­ni­stra­tie­ve en fi­nan­ci­ë­le za­ken naar de bond toe, moe­ten heb­ben af­ge­rond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.