Qa­tar scherpt vei­lig­heid aan bij bouw WK-sta­di­ons na do­de

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De or­ga­ni­sa­to­ren van het We­reld­kam­pi­oen­schap Voet­bal van 2022 in Qa­tar gaan de vei­lig­heids­maat­re­ge­len rond de bouw van sta­di­ons naar ei­gen zeg­gen aan­scher­pen. De aan­lei­ding hier­voor is de dood van een 29-ja­ri­ge Ne­pa­lees.

De bouw­vak­ker werd eind ok­to­ber tij­dens werk­zaam­he­den bij het Wa­krah-sta­di­on ten zui­den van Do­ha over­re­den door een vracht­wa­gen.

“We heb­ben ge­leerd uit de­ze tra­gi­sche ge­beur­te­nis. Een her­ha­ling moe­ten we voor­ko­men”, al­dus Has­san Al Tha­wa­di, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van het or­ga­ni­se­rend co­mi­té. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten in Qa­tar was het de eer­ste do­de die is ge­val­len tij­dens de werk­zaam­he­den voor het WK dat over zes jaar plaats­vindt. Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties be­kri­ti­se­ren het land al lan­ger en zeg­gen dat er op de bouw­plaat­sen al hon­der­den do­den zou­den zijn ge­val­len.

Voor­al werk­ne­mers uit Azië wor­den door Qa­tar in­ge­zet voor de bouw­pro­jec­ten.

Het WK in Qa­tar vindt plaats tus­sen 21 no­vem­ber en 18 de­cem­ber 2022. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.