Sie­mens haalt doel­stel­lin­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MÜN­CHEN - Sie­mens heeft in het fis­ca­le boek­jaar 2016 de tot twee keer toe ver­hoog­de ver­wach­ting ruim­schoots ge­haald. Dit bleek gis­te­ren uit de fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten van het Duit­se con­glo­me­raat. De on­der­ne­ming sprak don­der­dag ver­der de in­ten­tie uit zijn He­al­th­ca­re-tak ver­der te ver­ster­ken en over­weegt een beurs­gang voor de­ze di­vi­sie. De or­ders en de om­zet over het boek­jaar kwa­men bei­de op jaar­ba­sis 5 pro­cent ho­ger uit. De or­ders ste­gen naar 86,5 mil­jard eu­ro, de om­zet naar 79,6 mil­jard eu­ro. De net­to­winst van 5,6 mil­jard eu­ro was las­tig te ver­ge­lij­ken met het ni­veau van 2015 van 7,4 mil­jard eu­ro, om­dat Sie­mens toen een boek­winst van 3,0 mil­jard eu­ro re­a­li­seer­de. De winst per aan­deel van 6,74 eu­ro lag bo­ven de doel­stel­ling van het be­drijf uit Mün­chen. Daar­in was 0,23 eu­ro aan des­in­ves­te­ring op­ge­no­men. Het di­vi­dend­voor­stel ligt op 3,60 eu­ro per aan­deel.

Het be­drijf was al voor­zich­tig voor het nu lo­pen­de boek­jaar en blijft dat. Het be­drijf voor­ziet een ge­ma­tig­de groei van de om­zet. Voor In­du­stri­al Bu­si­ness wordt een winst­mar­ge van 10,5 pro­cent tot 11,5 pro­cent ver­wacht. De winst per aan­deel komt naar ver­wach­ting uit tus­sen de 6,80 eu­ro en de 7,20 eu­ro.

Het aan­deel Sie­mens sloot woens­dag 1,7 pro­cent ho­ger op 104,50 eu­ro. (Beurs­dui­vel/ fo­to: me­dia.nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.