Salz­git­ter BoEkt flInk meer winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BERLIJN - Salz­git­ter heeft in de eer­ste ne­gen maan­den van 2016 meer winst ge­boekt en hand­haaf­de als ge­volg de ver­wach­tin­gen voor heel het jaar. Dit meld­de het staal­be­drijf gis­te­ren voor­beurs. Vol­gens Salz­git­ter wier­pen zo­wel in­ter­ne her­struc­tu­re­rings­pro­jec­ten als an­ti-dum­pi­ni­ti­a­tie­ven door de Eu­ro­pe­se Unie zijn vruch­ten af. Het be­drijf sprak van een sta­bi­li­se­ring van de po­si­tie­ve winst­trend, on­danks de ‘ramp­za­li­ge prijs­si­tu­a­tie’ voor plat­ge­walst staal als ge­volg van de ho­ge in­voer er­van in de len­te. De ex­ter­ne om­zet van Salz­git­ter daal­de in de af­ge­lo­pen ne­gen maan­den op jaar­ba­sis van 6.692 mil­joen naar 5.861 mil­joen eu­ro. Het be­drijfs­re­sul­taat (EBITDA) steeg even­wel van 305,4 mil­joen naar 336,0 mil­joen eu­ro. On­der de streep rest­te een net­to­winst van 14,6 mil­joen eu­ro, flink meer dan de 3,6 mil­joen eu­ro uit de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. Salz­git­ter hand­haaf­de de out­look voor heel het jaar. Het be­drijf mikt daar­mee on­der meer op een om­zet van 8,0 mil­jard tot 8,5 mil­jard eu­ro. In 2015 werd nog een om­zet ge­re­a­li­seerd van 8,6 mil­jard eu­ro. De winst voor be­las­tin­gen kan dit jaar mo­ge­lijk stij­gen van 4,1 mil­joen naar 30 mil­joen tot 60 mil­joen eu­ro. Het aan­deel Salz­git­ter sloot woens­dag 5,1 pro­cent ho­ger op 29,38 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.