Trump-ad­vi­seur zin­speelt op uit­le­ve­ring Gülen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Turk­se gees­te­lij­ke Fet­hul­lah Gülen zal mo­ge­lijk moe­ten vre­zen voor uit­le­ve­ring aan Tur­kije. Ex-ge­ne­raal Mi­chael Flynn, een be­lang­rij­ke ad­vi­seur van Do­nald Trump en ie­mand wiens naam wordt ge­noemd voor de post van mi­nis­ter van De­fen­sie, stelt in een co­lumn dat de Ver­e­nig­de Sta­ten Gülen geen vei­lig on­der­ko­men zou­den moe­ten bie­den.

Gülen woont sinds eind ja­ren ne­gen­tig in de Ame­ri­kaan­se staat Pen­n­syl­vania. De Turk­se pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan houdt hem ver­ant­woor­de­lijk voor de mis­luk­te staats­greep van eer­der dit jaar en hij heeft al meer­de­re ke­ren om zijn uit­le­ve­ring ge­vraagd. De re­ge­ring van pre­si­dent Barack Oba­ma heeft de boot tot dus­ver ech­ter af­ge­hou­den. An­ka­ra vroeg Trump na zijn uit­ver­kie­zing woens­dag met­een om uit­le­ve­ring van Gülen. Flynn om­schrijft Gülen als een ra­di­ca­le is­la­mist en stelt dat diens or­ga­ni­sa­tie, die in gro­te de­len van de we­reld ac­tief is, al­le ken­mer­ken ver­toont van een sla­pend ter­reur­net­werk. “We zou­den hem geen on­der­dak moe­ten bie­den”, schrijft Flynn. De voor­ma­lig ge­ne­raal ver­ge­lijkt Gülen on­der meer met Osa­ma bin La­den. “Uit het oog­punt van Tur­kije biedt Washington on­der­dak aan Osa­ma bin La­den. Wat zou­den wij heb­ben ge­daan als we vlak na 11 sep­tem­ber 2001 hoor­den dat Osa­ma bin La­den in een leuk vil­la in een Turks res­sort woon­de?” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.