Oe­kra­ïen­se sa­bo­teurs op­ge­pakt op de Krim

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - De Rus­si­sche fe­de­ra­le vei­lig­heids­dienst FSB heeft op de Krim een groep Oe­kra­ïen­se sa­bo­teurs aan­ge­hou­den, meldt het Rus­si­sche pers­bu­reau RIA No­vos­ti. Ze wa­ren van plan mi­li­tai­re in­stal­la­ties en in­fra­struc­tuur op het door Rus­land ge­an­nexeer­de schier­ei­land on­klaar te ma­ken.

De vol­gens In­ter­fax drie ar­res­tan­ten, die in dienst zou­den zijn van de in­lich­tin­gen­dienst van het Oe­kra­ïen­se Mi­nis­te­rie van De­fen­sie, zou­den over wa­pens, ex­plo­sie­ven, spe­ci­a­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en over­zichts­kaar­ten van te sa­bo­te­ren ob­jec­ten be­schik­ken. “Ze had­den on­der an­de­re elek­tri­ci­teits­cen­tra­les en wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­ties op het oog”, al­dus het Rus­si­sche pers­bu­reau In­ter­fax.

Oe­kra­ï­ne noem­de het FSB- ver­haal vals. “Dit is weer een ver­zin­sel van de Rus­si­sche vei­lig­heids­dien­sten”, zei een woord­voer­der van de na­ti­o­na­le vei­lig­heids- en de­fen­sie­raad te­gen het pers­bu­reau Reu­ters. In au­gus­tus meld­de Rus­land ook een groep Oe­kra­ïen­se sa­bo­teurs en een Oe­kra­ïens spi­on­nen­net­werk te heb­ben op­ge­rold. De Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin be­schul­dig­de Oe­kra­ï­ne van ter­ro­ris­ti­sche tac­tie­ken om een nieuw con­flict met Rus­land uit te lok­ken. Ook toen sprak Kiev de be­rich­ten te­gen.

(De Te­le­graaf)

Rus­si­sche fe­de­ra­le vei­lig­heids­dienst FSB. (NieuwsKop­penBel­gie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.