Aan­tal vluch­te­lin­gen uit Mo­sul groeit snel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NE­DER­LAND - Het aan­tal fa­mi­lies dat de Ira­ke­se stad Mo­sul ont­vlucht, neemt snel toe. Twee we­ken ge­le­den ver­trok­ken er 875 fa­mi­lies. Dat aan­tal is vo­ri­ge week op­ge­lo­pen tot bij­na 7000 fa­mi­lies. In to­taal ver­lie­ten bij­na 42.000 men­sen de stad.

Mo­sul is sinds 17 ok­to­ber het doel van een of­fen­sief van voor­na­me­lijk Ira­ke­se en Koer­di­sche sol­da­ten. De stad is nog in han­den van Isla­mi­ti­sche Staat, maar de Ira­ke­se strijd­krach­ten na­de­ren.

Kon­vooi­en van bus­sen en vracht­wa­gens ver­la­ten Mo­sul en mel­den zich da­ge­lijks bij een kamp bij Has­sans­ham dat wordt be­stierd door de Ver­e­nig­de Na­ties, al­dus de hulp­or­ga­ni­sa­tie Ox­fam No­vib, die zich me­de ba­seert op cij­fers van de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie. In Has­sans­ham zijn ten­ten voor slechts 1950 fa­mi­lies be­schik­baar. Het kamp is bij­na vol. Een ander vluch­te­lin­gen­kamp, bij Qayar­rah, is al vol. Hulp­or­ga­ni­sa­ties doen er al­les aan om on­der meer wa­ter, de­kens en me­di­sche hulp ter plek­ke te krij­gen. De win­ter na­dert en de nach­ten zijn koud in het ge­bied.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.