Tur­kije kan geen pi­lo­ten vin­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Tur­kije heeft gro­te moei­te om de na de mis­luk­te staats­greep ont­sla­gen pi­lo­ten bij de lucht­macht te ver­van­gen. Een op­roep aan voor­ma­li­ge pi­lo­ten om zich te mel­den le­ver­de vrij­wel geen en­ke­le re­ac­tie op, zo meld­den func­ti­o­na­ris­sen bin­nen het le­ger.

De gro­te schoon­maak­ope­ra­tie die na de coup­po­ging op 15 ju­li door pre­si­dent Er­do­gan werd in­ge­zet, kost­te on­ge­veer 350 pi­lo­ten hun baan. De lucht­macht had een be­lang­rij­ke rol tij­dens de staats­greep. Straal­ja­gers en he­li­kop­ters wa­ren be­trok­ken bij bom­bar­de­men­ten op het par­le­ments­ge­bouw en het be­drei­gen van het vlieg­tuig met Er­do­gan. Vol­gens Turk­se me­dia ko­men en­ke­le hon­der­den pi­lo­ten die tus­sen 2010 en 2015 het le­ger ver­lie­ten in aan­mer­king om de ont­sla­gen mi­li­tai­ren te ver­van­gen. Slechts een hand­je­vol heeft te ken­nen ge­ge­ven te­rug te wil­len ke­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.