Oos­ten­rijk­se man mag voort­aan als ‘Ze­bra’ door het le­ven gaan

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Oos­ten­rijk­se man heeft een rechts­zaak ge­won­nen die hem toe­staat om zijn fa­mi­lie­naam te­rug te ver­an­de­ren naar ‘Ze­bra’. Eer­der had een rech­ter be­slist dat ‘Ze­bra’ en­kel kon ver­wij­zen naar een “ty­pe paard dat leeft in de Afri­kaan­se sa­van­ne”.

De man ging in be­roep bij het Oos­ten­rijk­se grond­wet­te­lijk hof na­dat een la­ger ge­rechts­hof zijn ver­zoek om zijn naam te wij­zi­gen had af­ge­we­zen. De rech­ter had toen ge­zegd dat vol­gens de Oos­ten­rijk­se wet een naams­wij­zi­ging al­leen maar mo­ge­lijk is als de naam Oos­ten­rijks is en niet “be­la­che­lijk” of “be­le­di­gend”. De rech­ter be­slis­te dat de naam Ze­bra al­leen kon ver­wij­zen naar een “ty­pe van paard dat leeft in de Afri­kaan­se sa­van­ne”. Maar om­dat de fa­mi­lie de ach­ter­naam Ze­bra droeg voor ze die ver­an­der­de in de ja­ren 1950, was de te­rug­keer naar de ou­de naam vol­gens het grond­wet­te­lijk hof per­fect le­gi­tiem. De ver­de­de­ging voer­de aan dat ver­schil­len­de an­de­re veel­voor­ko­men­de Oos­ten­rijk­se fa­mi­lie­na­men ook die­ren­na­men wa­ren, zo­als Fuchs (vos) en Bi­ber (be­ver). Het laat­ste fa­mi­lie­lid van de ei­ser dat de naam Ze­bra be­hield, over­leed in 1991. De hui­di­ge naam van de ei­ser werd ge­heim ge­hou­den. (AD.NL/fo­to: ichef.bb­ci. co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.