Me­ri­ba:“Ik weet niets af van de be­ro­ving”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - “Ik weet niets af van de be­ro­ving”, ver­klaar­de Ro­ma­no Me­ri­ba (32), die sa­men met Ru­ben S (40), Er­rol S (41) en Antho­ny C (55) ver­dacht wordt van het be­ro­ven van een on­der­ne­mer op 9 no­vem­ber vo­rig jaar, voor rech­ter Re­wi­ta Chat­ter­pal. De be­han­de­ling van de­ze zaak duur­de gis­te­ren lan­ger dan vier uren, waar­bij de ver­dach­ten zijn ge­hoord.

Me­ri­ba zegt dat hij een beet­je emo­ti­o­neel is, om­dat hij al bij­na een jaar in de­ten­tie is. Hij geeft aan dat een dag in ge­vang op een jaar lijkt, voor­al ge­let op het feit dat hij geen be­ro­ving heeft ge­pleegd en geen plan daar­toe heeft be­raamd. Me­ri­ba ver­telt dat zijn naam werd ge­noemd na­dat de be­ro­ving was ge­pleegd, waar­na hij con­tact op­nam met zijn ver­de­di­ging die be­staat uit de raads­lie­den Ra­oul Lo­bo en Be­ni­to Pick. Hij meld­de zich op 13 no­vem­ber vo­rig jaar aan bij de po­li­tie en werd in ver­ze­ke­ring ge­steld. Vol­gens hem hoor­de hij in de wan­del­gan­gen dat Er­rol S hem had be­zwaard. Me­ri­ba ver­klaart dat hij op de be­wus­te dag niet is ge­weest naar de wo­ning van Sieg­mund Strui­ken die bij de be­ro­ving is dood­ge­scho­ten. Vol­gens hem be­vond hij zich bij fa­mi­lie M.

Ad­vo­ca­ten Lo­bo en Pick heb­ben gis­te­ren uit­ge­breid een ver­zoek tot op­schor­ting van de voor­lo­pi­ge hech­te­nis van Me­ri­ba ge­mo­ti­veerd. Lo­bo haal­de aan dat de ver­dach­te Er­rol S die Me­ri­ba heeft be­zwaard, had ge­vraagd om in het bij­zijn van po­li­tie­man M een ver­kla­ring af te leg­gen. Vol­gens hem kan er hier spra­ke zijn van een af­stem­ming tus­sen de wets­die­naar en Er­rol S. In een pro­ces-ver­baal is op­ge­no­men dat Er­rol S vraagt dat M er­bij is, maar Er­rol S ont­kent dat te heb­ben ge­zegd. Vol­gens Lo­bo heeft po­li­tie­man M leu­gen­ach­ti­ge ver­kla­rin­gen af­ge­legd. Hij zegt dat M eerst zei dat hij tij­dens de aan­hou­ding van de ver­dach­ten er­bij was en daar­na dat hij daar niet was. “De agent liegt de boel bij el­kaar. Ik heb hem ont­mas­kerd dat hij leu­gen­ach­ti­ge ver­kla­rin­gen heeft af­ge­legd.” Hij vindt dat de ver­kla­rin­gen van M on­bruik­baar zijn.

Lo­bo haalt ver­der aan dat de ver­dach­te Antho­ny C ook is te­rug­ge­ko­men op zijn ver­kla­rin­gen. Antho­ny C had Me­ri­ba tij­dens het ge­rech­te­lijk voor­on­der­zoek be­zwaard, maar op de zit­ting kwam hij te­rug op zijn ver­kla­ring. Vol­gens de ad­vo­caat kan er geen ge­bruik wor­den ge­maakt van de ver­kla­rin­gen van Er­rol S en Antho­ny C. Lo­bo zegt dat de twee man­nen met el­kaar had­den af­ge­stemd om Me­ri­ba te be­zwa­ren. Hij vindt dat het Open­baar Mi­nis­te­rie er­op moet toe­zien dat er geen te­le­foons in de ge­van­ge­nis­sen be­lan­den, waar­mee de ge­van­ge­nen met el­kaar kun­nen com­mu­ni­ce­ren.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.