SWM eer­der klaar met werk aan de Kwat­ta­weg

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij zal het werk op de krui­sing van de Kwat­taen Kern­kamp­weg en de Was­hing­ton­straat eer­der af­ron­den. SWM heeft 1x24 uur in ploe­gen me­de­wer­kers in­ge­zet, waar­door het werk veel eer­der wordt af­ge­rond, dan aan­van­ke­lijk ge­pland was. De ver­ou­der­de bui­zen zijn ver­van­gen en de kop­pe­lin­gen zijn ge­maakt. Het be­drijf was gis­te­ren­mid­dag be­zig de sleu­ven dicht te gooi­en en er zal ver­vol­gens wor­den over­ge­gaan tot het he­ras­fal­te­ren van de open­ge­bro­ken weg­ge­deel­ten. De SWM streeft er­naar om het kruis­punt dins­dag vrij te ge­ven.

Het wa­ter­lei­ding­be­drijf heeft op dit kruis­punt het ver­ou­der­de lei­ding­net moe­ten ver­van­gen. De ou­de bui­zen wa­ren niet meer be­sten­dig, waar­door er vaak lek­ka­ges op­tra­den. Om dit pro­bleem te voor­ko­men, was het nood­za­ke­lijk de weg open te gra­ven om de ou­de lei­din­gen te ver­van­gen door nieu­we. Voor het aan­pak­ken van het pro­bleem is dit kruis­punt in sa­men­spraak met de mi­nis­te­ries van Open­ba­re Wer­ken en Jus­ti­tie en Po­li­tie af­ge­slo­ten en het ver­keer is om­ge­leid. Da­ge­lijks ont­ston­den in de om­ge­ving van het werk­front lan­ge fi­les tot er­ger­nis van de weg­ge­brui­kers. De po­li­tie heeft op ver­schil­len­de mo­men­ten het ver­keer be­ge­leid. Ook on­der­ne­mers in de om­ge­ving heb­ben als ge­volg van de weg­af­slui­ting de af­ge­lo­pen da­gen min­der klan­ten ge­zien. SWM had re­ke­ning ge­hou­den met de na­zorg en daar­door ruim twee we­ken uit­ge­trok­ken om de klus te kla­ren. Het be­drijf doet er al­les aan om de zaak zo gauw mo­ge­lijk af te heb­ben, zo­dat het ver­keer weer nor­maal ge­bruik kan ma­ken van het kruis­punt. MP

SWM is al bij­na klaar met het werk op de hoek van de Kwat­ta- en Kern­kamp­weg. Het be­drijf heeft de ver­ou­der­de bui­zen eer­der dan ge­pland, kun­nen ver­van­gen. De SWM wil waar­schijn­lijk dins­dag klaar zijn met het he­ras­fal­te­ren en de weg weer vrij­ge­ven. (Fo­to: MP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.