Staats­olie dreig­de fi­nan­ci­ë­le soe­ve­rei­ni­teit te ver­lie­zen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAARIBO - Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me heeft de twaalf bui­ten­land­se ban­ken, waar het be­drijf een schuld had, be­taald uit de USD 550 mil­joen staats­obli­ga­tie die de re­ge­ring is aan­ge­gaan op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt. Daar­mee heeft de maat­schap­pij weer be­we­gings­vrij­heid om de ex­plo­ra­tie naar olie voort te zet­ten en haar soe­ve­rei­ni­teit met be­trek­king tot de be­drijfs­voe­ring be­hou­den. “Nu blij­ven wij voor hon­derd pro­cent baas in ei­gen huis.” Dit jaar moest Staats­olie met USD 200 mil­joen op de prop­pen ko­men om de twaalf ban­ken te be­ta­len, maar van­we­ge de la­ge olie­prijs was het be­drijf niet bij kas om dit te doen. De la­ge olie­prijs heeft de cash­flow van het be­drijf af­ge­sne­den. Het re­sul­taat van het niet te­rug kun­nen be­ta­len van de ban­ken zou als ge­volg heb­ben dat zij de toe­gang tot het fi­nan­ci­eel be­leid van het be­drijf kon­den op­ei­sen en zelf be­pa­len op wel­ke post er ge­snoeid zou kun­nen wor­den om de be­schik­king over hun geld te krij­gen. Vol­gens Staats­olie­di­rec­teur Ru­dolf Eli­as zou­den ge­plan­de in­ves­te­rin­gen in duur­za­me pro­gram­ma’s als eerst het on­der­spit del­ven met als ge­volg dat het voort­be­staan van Staats­olie in ge­vaar zou ko­men. “Ban­ken den­ken niet aan lan­ge ter­mijn. Ze den­ken al­leen aan hun ei­gen zak en niet aan de con­ti­nu­ï­teit van Staats­olie”, zegt Eli­as.

Met het om­zet­ten van de schul­den­last in een lan­ge­ter­mijn­le­ning via de staats­obli­ga­tie heeft Staats­olie kun­nen voor­ko­men dat mid­de­len voor het boor­pro­gram­ma door de ban­ken wer­den op­ge­ëist. “Als je niet ex­plo­reert naar olie dan ben je op kort ter­mijn be­zig. Maar door het zoe­ken naar olie kun­nen we de ko­men­de twin­tig tot der­tig ja­ren voor­zien in de olie­pro­duc­tie. Con­ti­nu­ï­teit is voor de ban­ken niet be­lang­rijk. Wat zij zeg­gen, is dat in plaats wij het geld in­ves­te­ren in con­ti­nu­ï­teit, wij het lie­ver aan hun moe­ten ge­ven. Nu is er weer geld om aan ex­plo­ra­tie te doen en in on­ze ei­gen vel­den te zoe­ken naar olie.” BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.