Tech­ni­sche scho­len ont­wik­ke­len vei­lig­heids­cul­tuur

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Tech­ni­sche krach­ten, het­zij op la­ger of ka­der­ni­veau moe­ten een vei­lig­heids­cul­tuur ont­wik­ke­len. Dit zal in de school­ban­ken moe­ten ge­beu­ren. Dit stond gis­te­ren cen­traal tij­dens een in­for­ma­tie­ses­sie die door de olie­maat­schap­pij­en Staats­olie en Kos­mos Ener­gy werd ge­hou­den voor stu­den­ten en do­cen­ten van vrij­wel al­le tech­ni­sche scho­len in Su­ri­na­me. Van­af vol­gend jaar zal vei­lig­heid on­der­deel zijn van het cur­ri­cu­lum op de mees­te tech­ni­sche scho­len, waar­on­der ook het Na­tuur­tech­nisch In­sti­tuut (Na­tin) en de Avond Mid­del­ba­re Tech­ni­sche Op­lei­ding.

Het gaat om ze­ker 2300 stu­den­ten en 20 leer­krach­ten die gis­te­ren een pre­sen­ta­tie heb­ben ge­volgd van Sa­feStart. De Ca­na­de­se on­der­ne­ming heeft de leer­krach­ten in een eer­der sta­di­um ge­traind in het in­cor­po­re­ren van vei­lig­heid in het les­pro­gram­ma. Vol­gens Bri­an Toe­ki­min, on­der­di­rec­teur van het Na­tin, zul­len het ko­men­de jaar de eer­ste cer­ti­fi­ca­ten in vei­lig­heid ver­strekt wor­den aan stu­den­ten. De ernst van de ont­wik­ke­ling van een vei­lig­heids­cul­tuur werd vo­rig jaar dui­de­lijk toen een leer­kracht van de la­ge­re tech­ni­sche school om het le­ven kwam in een prak­tijk­lo­kaal. Hij was rond­ij­zer aan het snij­den toen het blad van de ma­chi­ne los­ging en hem in de hals­streek raak­te. Hij werd ba­dend in bloed aan­ge­trof­fen en had reeds de geest ge­ge­ven.

Dit was de aan­lei­ding voor Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me om Kos­mos Ener­gy, een part­ner met wie er naar olie voor de kust wordt ge­zocht, in te scha­ke­len om een vei­lig­heids­pro­gram­ma uit te voe­ren. Kos­mos scha­kel­de Sa­feStart in om de trai­nin­gen te ver­zor­gen. Uit­ein­de­lijk moet de ken­nis naar de stu­den­ten door­sij­pe­len.

Mi­ke Re­so­mar­dono, ex­ter­nal af­fairs ma­na­ger bij Kos­mos Ener­gy, be­na­drukt het be­lang van een vei­lig­heids­cul­tuur. “Het werk waar­mee wij als tech­nisch ka­der mee te ma­ken heb­ben, kent veel ge­va­ren. Het ont­wik­ke­len van een vei­lig­heids­cul­tuur be­gint op school.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.