Ro­se­bel Gold Mi­nes be­treurt weg­bar­ri­ca­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – In de och­tend van 10 no­vem­ber heb­ben ac­tie­voer­ders, die aan­ga­ven de be­lan­gen van de ge­meen­schap van Nieuw Kof­fie­kamp te ver­te­gen­woor­di­gen, de toe­gangs­weg naar Ro­se­bel Gold Mi­nes NV (Ro­se­bel) in Bro­ko­p­on­do ge­bar­ri­ca­deerd. De­ze ac­tie is ge­heel in strijd met de af­spra­ken ge­maakt met de klein­scha­li­ge goud­zoe­kers van Nieuw Kof­fie­kamp. Dit meldt het be­drijf in een pers­be­richt.

Het ma­na­ge­ment van Ro­se­bel heeft zo­wel de dis­tricts­com­mis­sa­ris van Bro­ko­p­on­do als ver­te­gen­woor­di­gers van de ac­tie­voe­ren­den ont­van­gen en ge­tracht mid­dels dia­loog de za­ken vreed­zaam op te los­sen. Zo­wel de dis­tricts­com­mis­sa­ris als het ma­na­ge­ment heeft een drin­gend be­roep ge­daan op de ac­tie­voer­ders om de bar­ri­ca­des op te hef­fen. He­laas is dat ge­wei­gerd en is de po­li­tie don­der­dag­mid­dag over­ge­gaan tot de ver­wij­de­ring van de­ze weg­bar­ri­ca­des. De ver­wij­de­ring is niet he­le­maal zon­der in­ci­den­ten ver­lo­pen. Ro­se­bel heeft in sa­men­wer­king met de po­li­tie ex­tra maat­re­ge­len ge­trof­fen om de vei­lig­heid van haar me­de­wer­kers en de con­ti­nu­ï­teit van de be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten te ga­ran­de­ren.

Su­resh Ka­la­thil, ge­ne­ral ma­na­ger van Ro­se­bel, zegt: “Wij be­treu­ren de­ze ac­tie, des te meer de­ze niet in lijn is met de voort­gaan­de in­ten­sie­ve ge­sprek­ken bin­nen het mul­ti-sta­ke­hol­ders fo­rum om te ge­ra­ken tot een struc­tu­re­le op­los­sing. Klein­scha­li­ge mijn­bouw­ac­ti­vi­tei­ten heb­ben in het ver­le­den ge­zorgd voor gro­te be­zorgd­heid over de vei­lig­heid van de be­trok­ke­nen, als­ook van on­ze werk­ne­mers. Wij zul­len blij­ven sa­men­wer­ken met het mul­ti­sta­ke­hol­der fo­rum om dit pro­bleem op te los­sen.”

Eer­der dit jaar is het mul­ti­sta­ke­hol­ders fo­rum in­ge­steld, on­der lei­ding van de mi­nis­ters van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen en Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling, waar­in zit­ting heb­ben on­der an­de­re lokale au­to­ri­tei­ten van Nieuw Kof­fie­kamp, de com­mis­sie die Nieuw Kof­fie­kamp als ge­heel ver­te­gen­woor­digt, het Uni­ted Na­ti­ons De­vel­op­ment Fund (UNDP) en Ro­se­bel. Het doel van het mul­ti-sta­ke­hol­ders over­leg is om te ko­men tot werk­ba­re af­spra­ken voor al­le be­trok­ken par­tij­en, als­ook het iden­ti­fi­ce­ren van ge­bie­den voor klein­scha­li­ge goud­win­ning­ac­ti­vi­tei­ten door goud­zoe­kers van Nieuw Kof­fie­kamp.

Ge­zien de­ze ver­ge­vor­der­de on­der­han­de­lin­gen bin­nen het mul­ti-sta­ke­hol­ders fo­rum, is de ac­tie op 10 no­vem­ber zo­wel ver­ras­send als te­leur­stel­lend voor Ro­se­bel. De eis van de ac­tie­voer­ders om toe­wij­zing van ge­bie­den in Ro­ma East voor goud­win­ning­ac­ti­vi­tei­ten ten be­hoe­ve van de klein­scha­li­ge goud­zoe­kers is te­gen­strij­dig met eer­der ge­maak­te af­spra­ken, na­me­lijk dat Ro­ma East niet als op­tie in aan­mer­king komt, daar Ro­se­bel dit ge­bied zelf no­dig heeft voor de goud­pro­duc­tie. In­mid­dels is Ro­se­bel sinds ju­ni aan het mij­nen in het Ro­ma East-ge­bied. Ro­se­bel heeft in de af­ge­lo­pen ja­ren goe­de re­la­ties op­ge­bouwd met de om­lig­gen­de dor­pen, in­clu­sief Nieuw Kof­fie­kamp. Ro­se­bel zal zich blij­ven in­zet­ten om mid­dels dia­loog te ge­ra­ken tot een struc­tu­re­le op­los­sing ten aan­zien van de klein­scha­li­ge goud­win­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.