Rus­land niet over­tuigd van op­ti­mis­me re­ge­ring “Ik hoop dat de pre­si­dent er­uit komt”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me is niet on­der de druk van het op­ti­mis­ti­sche fi­nan­ci­ë­le beeld dat pre­si­dent De­si Bou­ter­se en mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën heb­ben voor­ge­legd aan De Na­ti­o­na­le As­sem­blee nu New­mont Su­ri­na­me be­gon­nen is met de ex­port van goud. De mul­ti­na­ti­o­nal heeft vol­gens mi­nis­ter Hoef­draad in­tus­sen ruim USD 40 mil­joen aan goud geex­por­teerd, maar Rus­land legt dit te­gen­over de mil­jar­den­last die de Staat heeft aan af­los­sin­gen.

“Ik hoop dat de pre­si­dent er­uit komt”, zegt hij over het op­ti­mis­me van de re­ge­ring. Vol­gens de pro­jec­ties van de re­ge­ring zal Su­ri­na­me in 2018 in rus­ti­ger vaar­wa­ter moe­ten ko­men, maar Rus­land ver­wacht dat de cri­sis Su­ri­na­me nog ze­ker vier ja­ren in een greep zal hou­den, juist van­we­ge de schul­den­last van de Staat.

Wat de ex­port van goud door New­mont be­treft, ziet Rus­land geen re­den om al in een hoe­ra­stem­ming te zijn. Hij legt uit dat bij een pro­duc­tie van 400 dui­zend oun­ce goud, zo­als New­mont dat ge­pland heeft, de op­brengst niet meer dan USD 560 mil­joen zal kun­nen zijn te­gen een prijs van USD 1400 per oun­ce. De hui­di­ge prijs ligt mo­men­teel veel la­ger. Uit de op­breng­sten zal de Staat voor­lo­pig geen geld zien uit zijn twin­tig pro­cent aan­de­len, om­dat de in­ves­te­rings­kos­ten eerst te­rug­be­taald moe­ten wor­den. Vol­gens New­mont zal dit ze­ker en­ke­le ja­ren in be­slag ne­men. Aan roy­al­ty’s hoeft de Staat vol­gens Rus­land, ge­we­zen mi­nis­ter van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen, niet te re­ke­nen op meer dan USD 36 mil­joen. Op maand­ba­sis komt dit op ruim USD 3 mil­joen.

Het staats­aan­deel in de af te los­sen obli­ga­tie­le­ning is on­ge­veer USD 1 mil­joen en re­gu­lie­re uit­ga­ven be­slaan vol­gens Rus­land ook USD 1 mil­joen, waar­door niet meer dan USD 1 mil­joen over­blijft. “De Staat heeft dan ook een aan­tal an­de­re schul­den waar­over ren­te be­taald moet wor­den. In het ein­de blij­ven he­le klei­ne be­dra­gen over per jaar”, legt Rus­land uit. “Pas na de in­ves­te­rings­kos­ten die ze­ker vier ja­ren zul­len du­ren, ko­men gro­te inkomsten bin­nen. Voor dit mo­ment die­nen de schul­den be­taald te wor­den.”

De Staat heeft ook inkomsten aan loon­be­las­ting, maar vol­gens pro­jec­ties van Rus­land zijn die min­der dan USD 1 mil­joen per maand en dus nog geen hou­vast voor de re­ge­ring om aan haar be­ta­lings­ver­plich­tin­gen te vol­doen. “Wat ons be­treft is de si­tu­a­tie nog heel zorg­wek­kend.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.