RTCS in­for­meert jon­ge­ren over ge­vaar kan­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Ra­dio­the­ra­peu­tisch Cen­trum Su­ri­na­me (RTCS) heeft gis­te­ren in het dis­trict Sa­ram­ac­ca de mu­lo­scho­len ge­ïn­for­meerd over het ge­vaar van kan­ker. Ra­dio­the­ra­peut-on­co­loog Ro­bert Me­hil­al zegt dat het RTCS ook naar an­de­re dis­tric­ten zal gaan. “Wij wil­len de stu­den­ten be­wust ma­ken over het ge­vaar van de­ze ziek­te en wij ho­pen dat ze met de ge­ge­ven in­for­ma­tie ook hun naas­ten be­wust zul­len ma­ken”, al­dus Me­hil­al. De ra­dio­the­ra­peut-on­co­loog zegt dat het gaat om een ver­volg­tra­ject van de on­langs ge­hou­den kan­ker­beurs op het RTCS-com­plex. Vol­gens hem is het be­grij­pe­lijk dat het voor scho­len in de dis­tric­ten wat moei­lij­ker is om naar het RTCS te ko­men voor de no­di­ge in­for­ma­tie. “Van­daar dat wij be­slo­ten heb­ben om naar de dis­tric­ten te gaan”, al­dus Me­hil­al. De arts geeft ver­der aan dat niet al­le vol­was­se­nen in de dis­tric­ten op de hoogte zijn van het ge­vaar van de­ze ziek­te. “Van­daar dat er ge­meend is goe­de voor­lich­ting te ge­ven aan de jeugd met de hoop dat ze de­ze in­for­ma­tie ook zul­len over­bren­gen aan hun ou­ders.” Vol­gens Me­hil­al ko­men al­le scho­len in Sa­ram­ac­ca aan de beurt. Sha­ri­ta Ganga­ram Pan­day, be­drijfs­lei­der van het RTCS, zegt dat scho­len al een tijd­je wor­den op­ge­roe­pen, om voor een rond­lei­ding en pre­sen­ta­tie naar dit cen­trum te ko­men. Voor scho­len in Paramaribo is het vol­gens haar ge­mak­ke­lij­ker een be­zoek te bren­gen aan het cen­trum maar voor die in de dis­tric­ten niet. De be­drijfs­lei­der zegt dat er daar­om ge­meend is om naar de dis­tric­ten te gaan. “Op ver­zoek van de Vrou­wen Or­ga­ni­sa­tie Sa­ram­ac­ca heb­ben wij het voor el­kaar ge­kre­gen een be­zoek te bren­gen aan dit dis­trict”, al­dus Ganga­ram Pan­day. Zij zegt ver­der dat jon­ge­ren voor­al heel alert moe­ten zijn wat hun le­vens­stijl be­treft. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.