Ver­volg van pa­gi­na 1: “Ik weet niets...”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Pick vindt dat on­vol­doen­de is ge­ble­ken dat Me­ri­ba be­trok­ken is. Of­fi­cier van jus­ti­tie Duncan Nan­hoe zegt dat Antho­ny C ge­de­tail­leerd over Me­ri­ba heeft ver­klaard tij­dens het ge­rech­te­lijk voor­on­der­zoek. Vol­gens hem be­lan­den te­le­foons in de ge­van­ge­nis, waar­van ad­vo­ca­ten ook ge­bruik­ma­ken om met hun cli­ën­ten te com­mu­ni­ce­ren. Me­ri­ba zegt dat hij bij een voor­lo­pi­ge vrij­la­ting el­ke dag be­reid is zich aan te mel­den. Hij zegt geen be­hoef­te te heb­ben be­wijs te ver­troe­be­len. Hij is be­reid zijn pas­poort in te le­ve­ren. Hij geeft aan dat hij zich­zelf heeft aan­ge­meld bij de po­li­tie en daar­om na zijn voor­lo­pi­ge vrij­la­ting ner­gens zal gaan. De rech­ter wil eerst een on­der­zoek in de te­le­foon­uit­draai en daar­na een be­slis­sing ne­men op het ver­zoek van de ad­vo­ca­ten. Ze zal een be­sluit ne­men op 16 de­cem­ber.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.