Moe­der ver­oor­deeld voor he­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Gra­ce S is de­ze week con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­oor­deeld tot zes maan­den cel­straf waar­van vijf voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar voor he­ling. Ze wist dat haar zes­tien­ja­ri­ge zoon 33.000 eu­ro uit een wo­ning had ge­sto­len. De vrouw nam dit geld aan en gaf het aan een man ter be­wa­ring.

De vrouw wist dat haar zoon geld had ge­sto­len en daar­mee naar huis was ge­ko­men. Ze wil­de hem niet bren­gen naar de po­li­tie, om­dat ze bang was dat de po­li­tie hem zou mis­han­de­len. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat op 17 mei de mel­ding bin­nen­kwam bij de po­li­tie dat dief­stal in een wo­ning in Paramaribo was ge­pleegd. Er was 33.000 eu­ro weg­ge­no­men uit het pand. De zes­tien­ja­ri­ge was het pand bin­nen­ge­dron­gen via een raam dat werd ge­for­ceerd. De jon­gen had sa­men met en­ke­le vrien­den het plan be­raamd om het geld weg te ne­men. De klein­zoon van de be­na­deel­de ver­schaf­te in­for­ma­tie over het geld in het huis, waar­na de zes­tien­ja­ri­ge sa­men met an­de­ren naar de wo­ning is ge­weest. De zes­tien­ja­ri­ge ging met het ge­sto­len geld naar huis en zijn moe­der was hier­van op de hoogte. De moe­der gaf het geld daar­om aan een an­der om goed te be­wa­ren. Ze zei te­gen de man dat hij niet moest la­ten blij­ken dat het geld van dief­stal af­kom­stig was. De ver­vol­gings­amb­te­naar neemt het de vrouw kwa­lijk dat zij het ge­sto­len geld had ge­hou­den. Gra­ce S zegt dat zij een les­je heeft ge­leerd. Ze heeft vier kin­de­ren. Met de op­ge­leg­de straf hoeft zij niet te­rug in de cel. Ze wil niet meer in pro­ble­men ko­men. De rech­ter zegt dat kin­de­ren niet in be­scher­ming ge­no­men moe­ten wor­den als ze ver­keerd zijn. Vol­gens hem moe­ten de kin­de­ren zelf op­draai­en voor de con­se­quen­ties van hun han­de­lin­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.