Stra­feis in straf­zaak ge­sto­len var­kens

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Te­gen Ivan H, zijn zus Ra­chel H en ene Lu­cien K is de­ze week zes maan­den voor­waar­de­lij­ke cel­straf ge­ëist. Ze wor­den ver­dacht van dief­stal van var­kens, het ple­gen van huis­vre­de­breuk en ver­nie­ling. De ver­dach­ten zijn niet aan­ge­hou­den en blij­ven met de ge­ëis­te straf op vrije voe­ten. Ivan H fok­te sa­men met zijn broer var­kens. Ivan H kocht de var­kens en zorg­de voor ver­voer van de bees­ten naar de var­kens­stal, ter­wijl zijn broer die aan­gif­te te­gen hem heeft ge­daan, de bees­ten heeft ver­zorgd en on­der­hou­den. Ivan H wil­de de var­kens op een ge­ge­ven mo­ment ver­ko­pen en span­de toen een rechts­zaak aan dat de var­kens van hem wa­ren. De ci­vie­le rech­ter vond dat de man een bo­dem­pro­ce­du­re moest be­gin­nen om te we­ten wie de ei­ge­naar is. De be­na­deel­de broer zegt dat hij sa­men met Ivan H de var­kens heeft ge­fokt en dat hij nooit is ver­goed voor het werk dat hij heeft ver­richt. Hij deed aan­gif­te te­gen Ivan H en de twee an­de­re ver­dach­ten, om­dat ze op zijn erf gin­gen om zon­der zijn toe­stem­ming de var­kens te ne­men. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat het Open­baar Mi­nis­te­rie er­van is uit­ge­gaan dat het een ci­vie­le kwes­tie was. De zaak werd daar­om ge­se­po­neerd. Na­dat de be­na­deel­de via het Hof van Jus­ti­tie be­werk­stel­ligd kreeg dat de ver­dach­ten moesten wor­den ver­volgd, is de zaak voor de rech­ter ge­bracht. De be­na­deel­de zegt, dat er ver­nie­lin­gen zijn aan­ge­richt aan de var­kens­stal. De of­fi­cier vindt dat de drie ver­dach­ten zich schul­dig heb­ben ge­maakt aan huis­vre­de­breuk. Ze hield er re­ke­ning mee dat de ver­dach­ten voor het eerst in aan­ra­king zijn ge­ko­men met jus­ti­tie. Op 24 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. De be­na­deel­de heeft ver­klaard dat de ver­dach­ten in zijn af­we­zig­heid op zijn adres zijn ge­weest om de var­kens mee te ne­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.