Start pi­lot in­zaai nieu­we rijst­va­ri­ë­tei­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De pi­lot in­zaai van de 7 ver­schil­len­de rijst­va­ri­ë­tei­ten uit Ma­lei­sië heeft op 9 no­vem­ber plaats­ge­von­den in het An­ne van Dijk Rijst On­der­zoeks­cen­trum Nic­ke­rie (Adron). On­der lei­ding van een rijst­bouw­des­kun­di­ge van Ma­lay­si­an Agri­cul­tu­ral Re­search and De­vel­op­ment In­sti­tu­te (Mar­di Hol­ding), de tech­ni­sche part­ner bij de­ze sa­men­wer­king, is de in­zaai ge­daan met een de­le­ga­tie van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) en sta­ke­hol­ders. Dit meldt LVV in een pers­be­richt. In maart 2016 is met Mar­di Hol­ding een sa­men­wer­king aan­ge­gaan, die door de Isla­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank (IsDB) wordt ge­fa­ci­li­teerd mid­dels een le­ning. Het pro­ject in zijn ge­heel zal USD 7.728.000 (ze­ven mil­joen ze­ven­hon­derd en acht en twin­tig­dui­zend Ame­ri­kaan­se dol­lars) kos­ten. Het be­drag wordt ge­fi­nan­cierd uit le­nin­gen, deels door de over­heid en deels uit do­na­ties. Een rijst­bouw­des­kun­di­ge van Mar­di Hol­ding ver­blijft ge­du­ren­de 3 jaar in Su­ri­na­me voor het uit­voe­ren van het pro­ject. Het pro­ject zal in to­taal op 60.000 ha grond in de dis­tric­ten Nic­ke­rie, Coro­nie en Sa­ram­ac­ca wor­den uit­ge­voerd, in­clu­sief op het ter­rein van Adron. Er wordt ook be­oogd een rijst­va­ri­ant van de wel­be­ken­de bas­ma­ti (voor dia­be­ten) te ont­wik­ke­len naar Su­ri­naam­se stan­daar­den.

Pro­ject­ma­na­ger Fai­sel Ram­li geeft aan dat 3 ac­ti­vi­tei­ten uit­ge­voerd zul­len wor­den. De eer­ste ac­ti­vi­teit is het be­plan­ten van aro­ma­ti­sche rijst­soor­ten in Su­ri­na­me. Tij­dens het be­plan­ten van de­ze acht rijst­va­ri­ë­tei­ten wordt ge­ke­ken naar de re­sis­ten­tie en groei. Als de­ze goed zijn, dan heeft Su­ri­na­me een voor­deel en de­ze kan met an­de­re va­ri­ë­tei­ten be­plan­ten. Een twee­de ac­ti­vi­teit is het be­kij­ken van de bo­dem­vrucht­baar­heid. De bo­dem zal wor­den ge­a­na­ly­seerd om na te gaan wat er al­le­maal in voor­komt.

De der­de ac­ti­vi­teit is het be­kij­ken van het wa­ter­ma­na­ge­ment­sys­teem met na­me de wa­ter­drai­na­ge en ir­ri­ga­tie­sys­te­men van het dis­trict Nic­ke­rie. Merk­waar­dig in dit pro­ject is dat met stu­den­ten van het Na­tuur tech­nisch In­sti­tuut en de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me ge­werkt zal wor­den. Ook zul­len 1.500 land­bou­wers een far­mer field-trai­ning krij­gen. Land­bou­wers zul­len in de prak­tijk wor­den op­ge­leid om de op­ge­da­ne ken­nis di­rect te kun­nen im­ple­men­te­ren op hun land­bouw­ge­bie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.