Jon­ge­man be­kneld on­der vork­hef­truck

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De 18-ja­ri­ge Akash Dood­nath heeft gis­ter­mor­gen het le­ven ge­la­ten tij­dens werk­zaam­he­den in het rijst­be­drijf Nar­vin aan de Djak­ar­ta­weg. Het be­drijfs­on­ge­val moet zich vol­gens po­li­tie­com­man­dant re­gio West, Wid­jai­koe­mar Oe­dit, om­streeks 09.00 uur heb­ben voor­ge­daan. De po­li­tie is vol­gens Oe­dit om 9.20 uur in ken­nis ge­steld van het on­ge­val. Toen de po­li­tie ter plaat­se ar­ri­veer­de, was het slacht­of­fer al met ver­voer van het be­drijf naar de Spoed­ei­sen­de Hulp (SEH) van het Lachmi­persad Mun­gra Streek­zie­ken­huis Nic­ke­rie ver­voerd. De po­li­tie kreeg bij de SEH te ho­ren dat Dood­nath reeds over­le­den was toen hij werd bin­nen­ge­bracht. Oe­dit zegt aan de krant dat het po­li­tie­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat Dood­nath met een vork­hef­truck bouw­ma­te­ri­a­len ver­plaatste voor ar­bei­ders die be­zig wa­ren met bouw­werk­zaam­he­den. De vork­hef­truck kwam op ge­ge­ven mo­ment tij­dens het ver­plaat­sen van een pal­let ce­ment op een hel­ling te­recht en kan­tel­de. Dood­nath en zijn bij­rij­der op de hef­truck za­gen het ge­vaar en be­slo­ten er­uit te sprin­gen. Dood­nath sprong naar rechts, maar de hef­truck kan­tel­de naar de­zelf­de kant, waar­door de jon­ge­man be­kneld raak­te. De bij­rij­der die zich aan de lin­ker­kant be­vond, kwam met de schrik vrij. Het ont­ziel­de li­chaam van het slacht­of­fer is niet voor ob­duc­tie in be­slag­ge­no­men door het Open­baar Mi­nis­te­rie, maar di­rect aan de fa­mi­lie af­ge­staan.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.