Su­ri­na­me zal MICS 6 uit­voe­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Su­ri­na­me is één van de eer­ste lan­den in de re­gio die het Mul­ti­ple In­di­ca­tor Clus­ter Sur­vey 6 (MICS 6) uit­voe­ren. Dit staat in een pers­be­richt van de af­de­ling Voor­lich­ting van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo). “Dit zal een goe­de ba­sis­li­ne zijn voor het con­tro­le­ren van de Sustai­na­ble De­vel­op­ment Goals (SDG)”, al­dus het be­richt.

Vol­gens het pers­be­richt is MICS een in­ter­na­ti­o­naal huis­houd­on­der­zoek dat ont­wik­keld is door het kin­der- en ont­wik­ke­lings­fonds van de Ver­e­nig­de Na­ties (Uni­cef). MICS is één van de groot­ste da­ta­bron­nen als het gaat om in­for­ma­tie over het wel­zijn van kin­de­ren en vrou­wen. “Het MICS is ook een goe­de aan­wij­zing hoe een land staat met be­trek­king tot de SDG”, al­dus het mi­nis­te­rie. In dit ka­der heeft So­za­vo een sa­men­wer­kings­over­een­komst (Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding) ge­te­kend met Uni­cef. MICS-lan­den wor­den on­der­steund in het con­tro­le­ren van de voort­gang op het ge­bied van de ge­zond­heid van jon­ge kin­de­ren, on­der­wijs, vroe­ge kin­der­ont­wik­ke­ling, toe­gang tot vei­lig drink­wa­ter en sa­ni­tai­re voor­zie­nin­gen en be­scher­ming en toe­gang tot me­dia en het ge­bruik van in­for­ma­tie en tech­no­lo­gie. De uit­voe­ring van het MICS 6-pro­gram­ma is vol­gens het be­richt op­ge­no­men in de re­gu­lie­re be­gro­ting van het mi­nis­te­rie. Het be­richt geeft aan dat het pro­gram­ma met de on­der­steu­ning van Uni­cef en an­de­re part­ners uit­ge­voerd zal wor­den. Er zal een tech­ni­sche com­mis­sie be­staan­de uit on­der an­de­re ver­te­gen­woor­di­gers van mi­nis­te­ries sa­men­ge­steld zal wor­den. Vol­gens het be­richt zul­len zij er­op toe­zien dat de voor­be­rei­din­gen voor het on­der­zoek, het on­der­zoek zelf en de rap­por­ta­ge vol­gens be­paal­de richt­lij­nen en stan­daar­den wor­den uit­ge­voerd. “Het daad­wer­ke­lij­ke veld­on­der­zoek van MICS wordt in de twee­de helft van 2017 ver­wacht”, al­dus het pers­be­richt.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.