Sa­ram­ac­ca wordt toe­rist­vrien­de­lij­ker ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA - Het dis­trict Sa­ram­ac­ca wordt de­ze da­gen toe­rist­vrien­de­lij­ker ge­maakt. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay zegt dat het de be­doe­ling is om Groningen in­te­res­san­ter te ma­ken voor be­zoe­kers. Da­ge­lijks wordt Groningen aan­ge­daan door dag­jes­be­zoe­kers en toe­ris­ten. Daar­om heeft de bur­ger­va­der op ver­zoek van per­so­nen, zijn Ci­viel Tech­ni­sche Dienst in­ge­scha­keld om over de lo­zing naast de Open­ba­re Markt in Groningen een loop­brug van 14.80 me­ter lang en 2.30 me­ter breed op te zet­ten. De ma­te­ri­a­len zijn ter be­schik­king ge­steld door bur­gers. Deels is het com­mis­sa­ri­aat zelf in­ge­ko­men. Er wordt ook ge­werkt aan de be­scher­ming en ver­fraai­ing van het Mo­nu­men­ten­plein, aan­leg­gen van een par­keer­plaats aan de Lan­dingstraat, als­ook het om­to­ve­ren van het bo­ten­huis tot een re­cre­a­tie­ver­blijf. Eer­der zijn er drie pi­na­hut­ten op­ge­zet op het erf van de ambts­wo­ning van de bur­ger­va­der. Doe­bay is bij­zon­der in­ge­no­men met de werk­zaam­he­den. Hij zegt dat er ook ge­werkt wordt aan een mi­li­eu­vrien­de­lij­ke om­ge­ving. Hij ver­zoekt de bur­gers om geen vuil over­al te gooi­en, maar in de daar­voor be­stem­de ton­nen.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.