12 no­vem­ber: In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Long­ont­ste­king

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Long­ont­ste­king klinkt als een ou­de­men­sen­ziek­te, niet echt iets waar je te­gen­woor­dig nog echt last van hebt, maar ver­gist u niet: Ie­der jaar ster­ven er nog tien­dui­zen­den men­sen aan de ziek­te, zelfs kin­de­ren. Dat ge­beurt voor­al veel in der­de­we­reld­lan­den, waar de me­di­sche zorg nog niet op­ti­maal is. 12 no­vem­ber is uit­ge­roe­pen tot de In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Long­ont­ste­king, om aan­dacht te vra­gen voor de ziek­te en om te zorgen voor pre­ven­tie en be­han­de­ling. De We­reld Ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie zit ach­ter de dag. Een long­ont­ste­king, met de me­di­sche term pneu­mo­nie, is een aan­doe­ning aan de long­blaas­jes in de lon­gen. De­ze ziek­te kan in het ge­val van een vi­rus, in­dien u de juis­te zorg aan­houdt, van­zelf over­gaan. Wan­neer we een la­ge weer­stand heb­ben of bij­voor­beeld een vi­rus­in­fec­tie heb­ben, dan ra­ken de tril­haar­tjes in on­ze lon­gen ver­zwakt. De tril­haar­tjes zorgen er­voor dat al­les wat niet in je lon­gen thuis­hoort, wordt af­ge­voerd, zo­als bac­te­ri­ën. Als dit de­fen­sie­me­cha­nis­me niet goed werkt, kan er een long­ont­ste­king op­tre­den. Zo­als het woord al aan­geeft, is het een ont­ste­king in een of bei­de lon­gen (wan­neer bei­de lon­gen ont­sto­ken zijn, spreekt men van een dub­be­le of zwa­re long­ont­ste­king), meer spe­ci­fiek aan de klein­ste lucht­we­gen. De lucht­pijp splitst zich op in twee de­len waar­van elk deel zich in steeds klei­ner wor­den­de lucht­pijp­jes ver­takt. De­ze pijp­jes ein­di­gen in het long­weef­sel dat is op­ge­bouwd uit long­blaas­jes. Me­disch ge­zien is er pas spra­ke van pneu­mo­nie als het gaat om een in­fec­tie in de bron­chi­ën, of­wel long­blaas­jes. In al­le an­de­re ge­val­len spreekt men van een ir­ri­ta­tie of in­fec­tie aan de bo­ven­ste lucht­we­gen, zo­als de keel, lucht­pijp of gro­te­re ver­tak­kin­gen. Pneu­mo­nie be­perkt zich soms tot een be­paald ge­bied in de lon­gen, maar kan ook ver­spreid zijn in de he­le long (dit heet bron­cho-pneu­mo­nie). Door vocht­op­ho­ping in de long­blaas­jes wordt de zuur­stof­af­gif­te aan het bloed ver­hin­derd (de zo­ge­noem­de ven­ti­la­tie). Bloed is de be­lang­rijk­ste trans­por­teur van zuur­stof door ons li­chaam. Door de ver­min­der­de op­na­me van het li­chaam kun­nen li­chaams­cel­len zuur­stof­ge­brek krij­gen en in ern­sti­ge ge­val­len kan dit lei­den tot adem­stil­stand. An­ti­bi­o­ti­ca zijn ef­fec­tief, maar er heb­ben zich in­mid­dels bac­te­rie­soor­ten ont­wik­keld die re­sis­tent (im­muun) zijn voor pe­ni­cil­li­ne en an­de­re mid­de­len (ze heb­ben zich aan­ge­past en kun­nen er nu dus wel te­gen, iets dat erg ge­vaar­lijk is en moet wor­den ver­me­den). De ont­ste­king kan wor­den ver­oor­zaakt door een vi­rus of bac­te­rie (of­wel vi­ra­le of bac­te­ri­ë­le long­ont­ste­king) die de long­blaas­jes ir­ri­teert en in­fec­teert. Een ver­koud­heids­vi­rus kan in be­paal­de ge­val­len bij­voor­beeld van de bo­ven­ste lucht­we­gen op de long­blaas­jes wor­den over­ge­bracht. Ook kun­nen be­paal­de bac­te­ri­ën via de lucht­pijp (tra­chea) wor­den in­ge­a­demd en zich nes­te­len in de long­blaas­jes. Soms ont­staat pneu­mo­nie door een ver­slik­ac­tie, waar­bij voe­ding in de lon­gen te­recht­komt en een in­fec­tie ver­oor­zaakt.

Een ont­ste­king van de lon­gen is niet al­tijd ge­lijk te ont­dek­ken, om­dat u vaak eerst last heeft van een an­de­re in­fec­tie, zo­als ver­koud­heid. Gaat de ver­koud­heid na een aan­tal da­gen, bij de juis­te be­han­de­ling, niet over en heeft u ook nog bij­ko­men­de klach­ten, dan kunt u pneu­mo­nie on­der de le­den heb­ben. De ont­ste­king kan ook acuut ont­staan. Ro­ken, ou­de­re of zeer jon­ge leef­tijd, zie­ken­huis­op­na­me, ope­ra­tie­ve in­gre­pen, che­mo­the­ra­pie, im­mu­no-sup­pres­si­va en lang­du­rig ge­bruik van an­ti­bi­o­ti­ca zijn ook ri­si­co­fac­to­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.