Brand bij Bra­bant­se ban­den­op­slag na week ge­blust

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

SOMEREN-HEI­DE - De brand­weer heeft gis­ter­mor­gen de brand bij ban­den­op­slag Van den Hoogen Re­cy­cling in het Bra­bant­se Someren-Hei­de vol­le­dig ge­blust. Bij het be­drijf brak in de nacht van za­ter­dag op zon­dag brand uit, maar het duur­de zes da­gen voor het sein brand mees­ter ge­ge­ven kon wor­den.

Er zijn geen vlam­men meer te zien en ook de rook­wol­ken zijn ver­dwe­nen. De brand­weer heeft de bran­den­de ban­den­sta­pel uit el­kaar ge­trok­ken en on­der­ge­dom­peld in een con­tai­ner ge­vuld met wa­ter. Op het ter­rein van het be­drijf lig­gen nu klei­ne sta­pels ban­den, die nog wel wor­den ge­koeld door de brand­weer. De ban­den blij­ven voor­als­nog op het ter­rein lig­gen.

Don­der­dag be­slo­ten ge­meen­te en brand­weer tot een nieu­we me­tho­de van brand­be­strij­ding. De ban­den­berg werd ge­koeld met wa­ter waar­na grij­pers een ge­deel­te van het bran­den­de ma­te­ri­aal ver­wij­der­den. De me­tho­de blijkt ef­fect te heb­ben ge­had. De brand is pre­cies waar buurt­be­wo­ners bang voor wa­ren. Ze lig­gen al lan­ger over­hoop met het be­drijf, dat vlak bui­ten een woon­wijk staat. Vol­gens buurt­be­wo­ner Adrie van Vliet wor­den er bij het be­drijf ook veel meer au­to­ban­den op­ge­sla­gen dan is toe­ge­staan, en de vei­lig­heid van de wijk is in het ge­ding. “We wa­ren hier al ja­ren bang voor”, zegt hij.

De brand bij Van den Hoogen Re­cy­cling aan de Groe­ne­weg be­gon rond 2.30 uur. Au­to­ban­den en vracht­wa­gens op het ter­rein vat­ten vlam, wat zorg­de voor enor­me vlam­men en flin­ke rook­ont­wik­ke­ling. Er vie­len geen ge­won­den. De oor­zaak van de brand wordt nog on­der­zocht. Vol­gens ach­ter­buur­man en raads­lid Mar­co Stol­wijk (37) ont­stond de brand in een sta­pel ban­den aan de voor­kant van het ter­rein. Ze la­gen di­rect naast een ge­par­keer­de vracht­au­to. Hij maak­te een film­pje als be­wijs. “Tot 5.00 uur heb­ben we zorgen ge­had dat het vuur zou over­slaan naar on­ze wijk. Dan sta je daar mid­den in de nacht ach­ter een lint­je, vol emo­ties te roe­pen dat ze de brand moe­ten blus­sen. Je voelt je mach­te­loos.”

(AD/ fo­to: ed.nl)

De brand bij Van den Hoogen Re­cy­cling aan de Groe­ne­weg in Someren-Hei­de werd gis­te­ren ge­blust.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.