Meer dia­be­tes bij men­sen met obe­si­tas

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - In 2015 leed bij­na 12 pro­cent van de Ne­der­land­se be­vol­king aan obe­si­tas (ern­stig over­ge­wicht). Ruim 17 pro­cent van de­ze groep had ook sui­ker­ziek­te (dia­be­tes), te­gen­over ruim 3 pro­cent van de men­sen zon­der obe­si­tas. Dit blijkt uit on­der­zoek van het CBS. Obe­si­tas vormt, net als on­ge­zon­de voe­ding, ro­ken en li­cha­me­lij­ke in­ac­ti­vi­teit, een ri­si­co voor het krij­gen van met na­me dia­be­tes ty­pe 2. Men­sen met obe­si­tas mel­den aan­zien­lijk va­ker dat ze dia­be­tes ty­pe 2 heb­ben dan men­sen zon­der obe­si­tas: ruim 13 te­gen­over bij­na 3 pro­cent.

In 2015 wa­ren er bij­na 4,8 pro­cent Ne­der­lan­ders met sui­ker­ziek­te. In 2001 was dit nog 2,8 pro­cent. De toe­na­me komt vrij­wel ge­heel door een stij­ging van het aan­deel men­sen met dia­be­tes ty­pe 2. De­ze vorm van sui­ker­ziek­te komt bij­na vier keer zo vaak voor als dia­be­tes ty­pe 1. Man­nen ge­ven iets va­ker dan vrou­wen aan dat ze dia­be­tes ty­pe 2 heb­ben: ruim 4 pro­cent te­gen­over ruim 3 pro­cent. Dia­be­tes ty­pe 2 komt va­ker voor op ou­de­re leef­tijd. Ty­pe 1 komt al op jon­ge leef­tijd voor en stijgt nau­we­lijks met de leef­tijd. Ty­pe 2 komt voor­al voor na het veer­tig­ste le­vens­jaar. Ver­ge­le­ken met an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den rap­por­teert in Ne­der­land een re­la­tief laag per­cen­ta­ge men­sen dia­be­tes. Al­leen in Roe­me­nië, Zwe­den, Bel­gië, Oos­ten­rijk, De­n­e­mar­ken, Let­land en Li­tou­wen is het aan­deel in­wo­ners van 15 jaar of ou­der met dia­be­tes la­ger dan in Ne­der­land. In Frank­rijk is dit aan­deel met 10 pro­cent het hoogst.

Wat be­treft obe­si­tas is de si­tu­a­tie in Ne­der­land nog gun­sti­ger. Al­leen in Noor­we­gen, Roe­me­nië en Ita­lië komt ern­stig over­ge­wicht min­der vaak voor. Mal­ta voert de Eu­ro­pe­se lijst aan. Meer dan een kwart van de be­vol­king van 15 jaar en ou­der heeft er obe­si­tas. (De Telegraaf/ fo­to: cdn.

hp­de­tijd.nl)

Obe­si­tas vormt, net als on­ge­zon­de voe­ding, ro­ken en li­cha­me­lij­ke in­ac­ti­vi­teit, een ri­si­co voor het krij­gen van met na­me dia­be­tes ty­pe 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.