Ka­bi­net wil op­hel­de­ring Bel­gië over NIPT

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Bel­gië moet op­hel­de­ring ver­schaf­fen over mo­ge­lij­ke schen­ding van de pri­va­cy van Ne­der­land­se vrou­wen door een Bel­gisch be­drijf dat een test op ge­boor­te­af­wij­kin­gen (NIPT) aan­biedt. Dat vindt mi­nis­ter Edith Schip­pers van Volks­ge­zond­heid.

Ze heeft de Ne­der­land­se toe­zicht­hou­der ge­vraagd om voor tekst en uit­leg aan te klop­pen bij zijn Bel­gi­sche te­gen­han­ger. Schip­pers vraagt zich af of het be­drijf Gen­dia geen Bel­gi­sche of Eu­ro­pe­se wet­ge­ving heeft ge­schon­den. BNR Nieuws­ra­dio ont­dek­te dat het be­drijf Ne­der­land­se vrou­wen na een NIPT-test voor an­de­re on­der­zoe­ken be­na­der­de. Met de NIPT-test wordt bij zwan­ge­re vrou­wen on­der meer vast­ge­steld of foe­tus­sen het Down-syn­droom heb­ben. Na de NIPT-test wer­den vrou­wen door Gen­dia, maan­den en soms ja­ren la­ter be­na­derd voor een pre­ven­tie­ve kan­ker­scree­ning die 359 eu­ro kost­te. De mi­nis­ter be­grijpt niets van het ver­weer van de Bel­gi­sche au­to­ri­tei­ten dat Gen­dia een pri­vé­kli­niek is. Vol­gens de di­rec­teur Pa­trick Wil­lems van Gen­dia is het na­me­lijk zijn plicht als kli­nisch ge­ne­ti­cus om de vrou­wen op de ri­si­co’s en de kan­ker­test te wij­zen.

“In Ne­der­land valt ie­der­een die be­paal­de be­han­de­lin­gen uit­voert ge­woon on­der de wet”, zei Schip­pers gis­te­ren. De mi­nis­ter be­grijpt goed dat zie­ken­hui­zen de Bel­gi­sche NIPT-test voor­lo­pig niet meer aan­bie­den. Zie­ken­hui­zen die dat nog wel doen, moe­ten pa­ti­ën­ten goed voor­lich­ten, vindt ze.

De Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Zie­ken­hui­zen (NVZ) noemt de prak­tij­ken van Gen­dia on­wen­se­lijk en be­raadt zich op maat­re­ge­len. Het On­ze Lie­ve Vrou­we Gast­huis (OLVG) is ge­stopt met het aan­bie­den van de test. “OLVG wil op geen en­ke­le wij­ze met de­ze prak­tij­ken wor­den ge­as­so­ci­eerd en stopt daar­om per di­rect de sa­men­wer­king met Gen­dia”, al­dus het zie­ken­huis.

Schip­pers waar­schuw­de dat Ne­der­lan­ders die in het bui­ten­land een be­han­de­ling on­der­gaan goed moe­ten be­sef­fen dat ze dan ook on­der bui­ten­land­se re­gel­ge­ving val­len.

Het eni­ge dat ze nu zelf voor ge­du­peer­de Ne­der­land­se vrou­wen kan doen, is de toe­zicht­hou­der vra­gen druk uit te oe­fe­nen op de Bel­gi­sche col­le­ga’s. De mi­nis­ter kan zelf ook druk zet­ten op de Bel­gen, maar ze wil eerst uit­zoe­ken of het wel mag wat Gen­dia heeft ge­daan.

In sep­tem­ber maakt de mi­nis­ter 26 mil­joen eu­ro vrij om de test ge­deel­te­lijk te kun­nen ver­goe­den. De test wordt dan ook in al­le zie­ken­hui­zen van­af april 2017 aan al­le zwan­ge­re vrou­wen aan­ge­bo­den. Voor­als­nog wordt de test al­leen af­ge­no­men als een ver­hoog­de kans blijkt uit de com­bi­na­tie­test.

De da­tum kan vol­gens de mi­nis­ter ech­ter niet wor­den ver­vroegd om vrou­wen te­ge­moet te ko­men, die niet meer met een bui­ten­lands be­drijf in zee dur­ven gaan.

(AD/ fo­to: nrc.nl)

Edith Schip­pers van Volks­ge­zond­heid waar­schuwt dat Ne­der­lan­ders die in het bui­ten­land een be­han­de­ling on­der­gaan goed moe­ten be­sef­fen dat ze dan ook on­der bui­ten­land­se re­gel­ge­ving val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.