Wa­gen­park Rot­ter­dam wordt snel scho­ner

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ROT­TER­DAM - De in­stel­ling van een mi­li­eu­zo­ne om ver­vui­len­de au­to’s uit het cen­trum van Rot­ter­dam te we­ren, heeft merk­baar re­sul­taat. Het ver­keer stoot nu al 20 pro­cent min­der roet uit. Dat blijkt uit een gis­te­ren be­kend­ge­maak­te, tus­sen­tijd­se eva­lu­a­tie van de ge­meen­te in sa­men­wer­king met on­der­zoeks­in­sti­tuut TNO en de mi­li­eu­dienst DCMR. “De mi­li­eu­zo­ne doet wat wij er­van ver­wacht had­den”, zegt D66-wet­hou­der Pex Lan­gen­berg (duur­zaam­heid en mo­bi­li­teit). Die zo­ne werd per 1 mei in­ge­steld en heeft al snel tot een scho­ne­re lucht in de stad ge­leid. Vol­gens Lan­gen­berg zijn de re­sul­ta­ten zo­da­nig, dat de Maas­stad op koers ligt om een re­duc­tie van 40 pro­cent over twee jaar te ha­len. Mi­li­eu­de­fen­sie zegt in een re­ac­tie ver­heugd te zijn over de om­slag. “Dat is ook goed nieuws voor an­de­re ste­den”, zegt An­ne Knol, cam­pag­ne­lei­der Mo­bi­li­teit van Mi­li­eu­de­fen­sie. “Zij kun­nen in de we­ten­schap dat het echt helpt, nu ook werk ma­ken van ge­zon­de­re lucht voor hun in­wo­ners.”

Da­ge­lijks rij­den er een klei­ne 500.000 au­to’s door het cen­trum van Rot­ter­dam, waar de mi­li­eu­zo­ne van kracht is. Het aan­tal ver­vui­len­de, ou­de au­to’s op ben­zi­ne en die­sel in de stad is on­der meer door een sloop­pre­mie snel af­ge­no­men tot cir­ca twee­hon­derd per dag. Daar­door is de uit­stoot aan stik­stof­oxi­den (NOx) even­eens af­ge­no­men met 5 tot 10 pro­cent. Sinds mei heb­ben bij­na 15.000 au­to­mo­bi­lis­ten de nieu­we mi­li­eu­re­gels over­tre­den. Zij heb­ben een be­keu­ring van 90 eu­ro ge­kre­gen van het CJIB. In 45 pro­cent van de ge­val­len ging het om per­so­nen­au­to’s, de rest reed in een be­stel­au­to of vracht­au­to.

Die boe­tes schrik­ken goed af, con­sta­teert de ge­meen­te, want de over­tre­ding wordt zel­den her­haald. Vo­rig jaar reed nog 2 pro­cent in een te ou­de of ver­vui­len­de au­to, nu vol­doet 99,9 pro­cent van de voer­tui­gen in het cen­trum van Rot­ter­dam aan de mi­li­eu­re­gels.

(De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.