Ge­meen­ten boos op Plasterk

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Di­ver­se ge­meen­ten zijn boos en ver­baasd over het over­zicht van uit­ge­ge­ven zorg­geld, dat mi­nis­ter Ro­nald Plasterk (Bin­nen­land­se Za­ken) eer­der de­ze week ver­spreid­de.

Uit het over­zicht zou blij­ken dat het gros van de ge­meen­ten in 2015 zorg­geld op de plank heeft la­ten lig­gen, maar on­der meer Renswoude, Bun­nik, Bor­se­le, Gies­sen­lan­den, Schier­mon­nik­oog en Rhe­nen zeg­gen dat de cij­fers niet klop­pen.

De ge­meen­ten wil­len dat het mi­nis­te­rie een nieuw over­zicht pu­bli­ceert. Renswoude had vol­gens hoofd Fi­nan­ci­ën Aalt van de Kamp de twij­fel­ach­ti­ge eer om van al­le Ne­der­land­se ge­meen­ten het mees­te zorg­geld te heb­ben over­ge­hou­den.

Na een bo­ze brief aan Plasterk bleek gis­ter­mor­gen vol­gens Van de Kamp dat er ver­keer­de cij­fers zijn ge­bruikt. “In wer­ke­lijk­heid heeft Renswoude 88,5 pro­cent van het rijks­geld aan zor­gon­der­steu­ning be­steed.”

Ook Hee­ren­veen, twee­de op de lijst van ge­meen­ten die veel zorg­geld over­hiel­den, spreekt van ver­keer­de cij­fers. “Er zijn ap­pels met pe­ren ver­ge­le­ken.” Bor­se­le zou vol­gens het over­zicht 16 mil­joen eu­ro aan zorg­geld heb­ben ge­kre­gen, maar zegt dat er in wer­ke­lijk­heid maar 11 mil­joen is over­ge­maakt. “We heb­ben zelf bij­ge­past.” Ge­meen­ten zijn sinds 2015 zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­voe­ring van drie zorg­wet­ten op het ge­bied van maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning, jeugd en werk en in­ko­men. Zij kre­gen daar­voor een bud­get van het Rijk. Plasterk meld­de dat 371 van de 393 ge­meen­ten geld heb­ben over­ge­hou­den. In to­taal zou 807 mil­joen eu­ro niet zijn uit­ge­ge­ven.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.