Ne­der­lan­ders be­wa­pe­nen zich te­gen in­braak

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Het aan­tal Ne­der­lan­ders dat zich be­wa­pent na een wo­ning­in­braak, is het af­ge­lo­pen jaar flink toe­ge­no­men. Maar liefst 54 pro­cent van de in­braak­slacht­of­fers zorgt voor be­wa­pe­ning. Een stij­ging van 8 pro­cent in ver­ge­lij­king met vo­rig jaar, blijkt uit on­der­zoek van stich­ting Na­ti­o­na­le In­braak­pre­ven­tie We­ken (NIPW). “Een in­braak zorgt bij slacht­of­fers voor veel angst waar­door som­mi­gen naar wa­pens grij­pen”, ver­telt voor­zit­ter van stich­ting NIPW, Coen Staal. “Honk­bal­knup­pel en hoc­key­stick blij­ken fa­vo­riet. Ruim een kwart heeft zo’n voor­werp na een in­braak in huis lig­gen. Een klei­ne­re groep heeft zelfs een mes of pep­per­spray bin­nen hand­be­reik.” Drie­kwart geeft aan het wa­pen ook daad­wer­ke­lijk te dur­ven te ge­brui­ken, blijkt uit het on­der­zoek.

Jac­co van Koll is een van hen. Een in­bre­ker drong eni­ge ja­ren ge­le­den zijn huis bin­nen. “Die­zelf­de avond ben ik naar mijn schuur ge­gaan en heb op stra­te­gi­sche plek­ken in huis schroe­ven­draai­ers neer­ge­legd. Je kunt daar gro­te scha­de mee aan­rich­ten.” Of hij van plan is het wa­pen te ge­brui­ken? “Ik ga er vol in.”

(De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.