Robben klaar voor Oran­je-rentree

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Arjen Robben staat te trappelen om na een jaar ab­sen­tie te­gen Luxem­burg weer iets te kun­nen be­te­ke­nen voor Oran­je. Robben sloot na de oe­fen­in­ter­land te­gen Bel­gië (1-1) aan bij het Ne­der­land­se elf­tal. De aan­val­ler van Bay­ern Mün­chen werkt toe naar de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd in en te­gen Luxem­burg.

Het doel van de ont­moe­ting in het groot­her­tog­dom is vol­gens Robben dui­de­lijk. “Het gaat in de eer­ste plaats om win­nen, klaar uit. Maar ik ben wel van me­ning dat we daar­heen moe­ten gaan met als in­stel­ling: er­op en er­over”, te­ken­de het ANP op uit de mond van de aan­val­ler. “Knal­len met z’n al­len.” De 88-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal wil Luxem­burg niet over­schat­ten. “Na­tuur­lijk moet je al­tijd res­pect heb­ben voor je te­gen­stan­der, maar we moe­ten ze niet gro­ter ma­ken dan ze zijn. Het klinkt mis­schien gek, maar ik vind dat we op voor­hand niet te­vre­den mo­gen zijn met 1-0 of 2-0. We moe­ten met el­kaar een heel in­ten­sie­ve wed­strijd spe­len, die gas­ten niet op adem la­ten ko­men. Dan kun­nen we daar een goe­de over­win­ning boe­ken.”

Ne­der­land ver­volgt zon­dag te­gen Luxem­burg de jacht op een WK-tic­ket. Robben, die bij zijn laat­ste op­tre­den voor Oran­je (2-3 ze­ge bij Wa­les op 13 no­vem­ber 2015) twee keer scoor­de, werk­te vrij­dag met on­der an­de­ren Mar­ten de Roon in Alkmaar een be­slo­ten trai­ning af. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.