Ge­bro­ken teen brengt kri­ti­sche Mour­in­ho in ver­le­gen­heid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted kan we­ken­lang niet over Chris Smal­ling be­schik­ken, schre­ven di­ver­se Brit­se me­dia gis­te­ren. Na­der on­der­zoek zou heb­ben uit­ge­we­zen dat de cen­tra­le verdediger met een breuk in zijn teen kampt, op twee plaat­sen. De kwet­suur houdt Smal­ling ze­ker vier we­ken aan de kant, al doet de club nog geen me­de­de­lin­gen. Smal­ling mist mi­ni­maal ze­ven du­els van Man­ches­ter Uni­ted: on­der meer de Pre­mier Le­a­gue­du­els met Ar­sen­al, Ever­ton en Tot­ten­ham Hot­spur, plus de be­ker­wed­strijd te­gen West Ham Uni­ted. De af­we­zig­heid van de verdediger be­te­kent dat Jo­sé Mour­in­ho voor de po­si­tie van cen­tra­le verdediger al­leen nog maar Phil Jo­nes, Da­ley Blind en Mar­cos Ro­jo als op­ties heeft. Eric Bail­ly staat nog mi­ni­maal een maand aan de kant. Mour­in­ho zal door de bles­su­re van Smal­ling in ver­le­gen­heid zijn ge­bracht. De ma­na­ger was na de winst op Swan­sea Ci­ty kri­tisch op de verdediger, en diens col­le­ga Lu­ke Shaw, om­dat de verdediger had aan­ge­ge­ven dat hij niet kon spe­len, om­dat hij pijn had en niet hon­derd pro­cent kon ge­ven. De Por­tu­gees zet­te vraag­te­kens bij de be­trok­ken­heid van de verdediger, die op 23 ok­to­ber twee in­jec­ties in zijn voet kreeg om te­gen Chel­sea te kun­nen spe­len. Sinds­dien kon de verdediger ech­ter niet meer spe­len.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.