Ju­ven­tus en In­ter­na­zi­o­na­le zit­ten ach­ter Berar­di

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het is nog geen uit­ge­maak­te zaak waar Do­me­ni­co Berar­di vol­gend sei­zoen voet­balt. Sas­su­o­lo­voor­zit­ter Gi­or­gio Squin­zi liet in de zo­mer we­ten dat de spe­ler na dit sei­zoen naar Ju­ven­tus zou ver­trek­ken, maar dit werd la­ter te­gen­ge­spro­ken door zijn ei­gen tech­nisch di­rec­teur. Nu spreekt ook Berar­di’s zaak­waar­ne­mer zich uit over de toe­komst van zijn cli­ënt.

“Het is pas no­vem­ber, dus een vraag be­ant­woor­den over de toe­komst van Do­me­ni­co is niet mak­ke­lijk”, zegt Si­mo­ne Seg­he­do­ni in de Ita­li­aan­se me­dia. “Maar ik weet wel dat zo­wel Ju­ven­tus als In­ter­na­zi­o­na­le nog ach­ter hem aan­zit­ten.” On­danks de in­te­res­se van de top­clubs denkt de agent niet dat Berar­di in de win­ter al naar een van de­ze clubs ver­trekt.

“Af­ge­lo­pen zo­mer heeft hij een heel dui­de­lij­ke keu­ze ge­maakt door te blij­ven bij Sas­su­o­lo, maar na dit sei­zoen kan er na­tuur­lijk nog van al­les ge­beu­ren.” Of Ju­ven­tus en In­ter een kans ma­ken bij de 22-ja­ri­ge link­s­poot, is nog af­wach­ten. “Do­me­ni­co heeft een ster­ke ei­gen wil. Hij en nie­mand an­ders be­paalt zijn toe­komst.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.