Al­lar­dy­ce bui­ten schot in on­der­zoek po­li­tie naar cor­rup­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Lon­den­se po­li­tie heeft een straf­rech­te­lijk on­der­zoek ge­o­pend naar aan­lei­ding van de pu­bli­ca­ties van The Dai­ly Te­le­graph over cor­rup­tie in het En­gel­se voet­bal die veel stof deed op­waai­en. Sam Al­lar­dy­ce ont­loopt ver­de­re straf­fen.

Al­lar­dy­ce raak­te 67 da­gen na zijn aan­stel­ling zijn baan als bonds­coach van En­ge­land kwijt na de be­schul­di­gin­gen aan zijn adres naar aan­lei­ding van het ge­sprek met un­der­co­ver­jour­na­lis­ten van de Brit­se krant. In een brief van de po­li­tie heeft de 62-ja­ri­ge trai­ner de be­ves­ti­ging ge­kre­gen dat zijn om­stre­den uit­spra­ken, dat hij het niet zo nauw nam met de re­gels van de En­gel­se bond aan­gaan­de in­ves­te­rin­gen en het aan­trek­ken van spe­lers, geen aan­lei­ding zijn voor een ci­vie­le straf.

“Ik ben blij met de be­ves­ti­ging van de Lon­den­se po­li­tie dat ik niet het on­der­werp van een straf­rech­te­lijk on­der­zoek ben. Ik heb er al­tijd ver­trou­wen in ge­had dat dit het ge­val zou zijn, om­dat er geen be­wijs was te­gen mij. Ik roep de FA nu op de­ze zaak zo snel mo­ge­lijk af te han­de­len”, re­a­geert Al­lar­dy­ce in een sta­te­ment op het nieuws.

Voor de En­gel­se bond wa­ren de open­ba­rin­gen van The Te­le­graph al re­den de ban­den met Al­lar­dy­ce te ver­bre­ken. Of er nog meer sanc­ties (bij­voor­beeld een boe­te of een schor­sing) vol­gen, is nog niet be­kend. De FA laat in een re­ac­tie aan de BBC we­ten dat het nog geen toe­gang heeft ge­kre­gen tot de do­cu­men­ta­tie, in af­wach­ting van de af­ron­ding van het po­li­tie­on­der­zoek. In één ge­val wa­ren de pu­bli­ca­ties van The Te­le­graph wel aan­lei­ding voor een ver­volg­on­der­zoek van de Lon­den­se po­li­tie. Voor­als­nog is niet be­kend om wie of wat het gaat. Jer­rel Has­sel­baink was een van de ve­le fi­gu­ren uit het En­gel­se voet­bal die in ver­band werd ge­bracht met cor­rup­tie door The Te­le­graph. De oud-in­ter­na­ti­o­nal ont­ken­de zelf in al­le toon­aar­den schul­dig te zijn aan wan­prak­tij­ken. Qu­eens Park Ran­gers pleit­te zijn ma­na­ger ook vrij na een in­tern on­der­zoek. In­mid­dels is de 44-ja­ri­ge oud-spits we­gens slech­te re­sul­ta­ten ont­sla­gen bij de Cham­pi­ons­hip­club. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.