Buf­fon waar­schuwt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ita­lië neemt het van­daag in het ka­der van de WK-kwa­li­fi­ca­tie op te­gen Liech­ten­stein en op het eer­ste ge­zicht lijkt dit geen pro­bleem te moe­ten vor­men voor la Squa­dra Az­zur­ra. Gi­an­lui­gi Buf­fon dringt er bij zijn ploeg­ge­no­ten ech­ter op aan om scherp te blij­ven en stelt dat de Ita­li­a­nen zich geen fou­ten kun­nen ver­oor­lo­ven. “Dit soort wed­strij­den is ei­gen­lijk de in­ge­wik­keld­ste voor een kee­per”, ver­tel­de hij tij­dens een per­spraat­je. “Op pa­pier zijn we de fa­vo­riet, maar als je niet de ne­de­rig­heid hebt om je goed voor te be­rei­den op de­ze wed­strijd, loop je het ri­si­co om je­zelf in ver­le­gen­heid te bren­gen op de spo­ra­di­sche mo­men­ten dat je aan de bak moet.”

“Ik kan niet toe­staan dat ik, en het team in het al­ge­meen, in ver­le­gen­heid ge­bracht gaan wor­den”, gaat Buf­fon ver­der. “Ver­geet niet dat de Faröer ons tot twee keer toe bij­na ver­rast heeft. Ho­pe­lijk spe­len we goed te­gen Liech­ten­stein en houd ik mijn doel schoon.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.