“Dee­pi­ka en Alia zijn fan­tas­ti­sche ac­teurs”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sha­hid Kap­oor zegt dat Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne en Alia Bhatt ab­so­luut uit­ste­kend zijn. Hun pres­ta­ties in hun films zijn ge­wel­dig. “Door de ja­ren heen heb­ben veel ac­tri­ces ab­so­luut prach­ti­ge pres­ta­ties ge­le­verd. Hun per­for­men wa­ren uit­ste­kend. Nar­gisji, Mad­huba­la, Mad­hu­ri Dixit, Ka­jol ook mijn tijd­ge­no­ten zo­als Dee­pi­ka, Alia. We heb­ben zo­veel fan­tas­ti­sche ac­teurs door de ja­ren heen ge­had, en je kun al­tijd iets uit hen per­for­mens le­ren als je naar de films kijkt. Men ge­niet ech­ter meer van het wer­ken van de he­den­daag­se ac­tri­ces”, zegt Sha­hid in een ge­sprek. Hij zal voor de eer­ste keer na­dat hij va­der ge­wor­den is, op het po­di­um op­tre­den voor een aan­ko­men­de award­uit­rei­king. De ce­re­mo­nie wordt op za­ter­dag­avond, 12 no­vem­ber ge­hou­den. De eer­ste edi­tie van de awards er­kent schoon­heid, stijl en ele­gan­tie van de le­gen­da­ri­sche Bol­ly­wood­ac­teurs. Shah Rukh Khan, Ar­jun Kap­oor en Ka­ran Jo­har gaan de pre­sen­ta­tors zijn. Sha­hid zegt dat hij en­thou­si­ast is over het con­cept. “Het idee is om te la­ten zien hoe de be­lang­rijk­ste per­so­nen van de Hin­di­ci­ne­ma zich ont­wik­keld heb­ben en de ver­an­de­rin­gen in de films. Ik denk dat het heel an­ders gaat zijn. Iets dat ik eer­der niet ge­daan heb”, voeg­de hij er­aan toe. Sha­hid wordt bin­nen­kort in Ran­goon van re­gis­seur Vis­hal Bhard­waj ge­zien en hier­na in Pad­ma­va­ti, de eerst­vol­gend mag­num opus van San­jay Leela Bhan­sa­li. Pad­ma­va­ti is een ver­haal van een ko­nin­gin die haar waar­dig­heid en trots houdt tot het ein­de van haar le­ven. De Ud­ta Pun­jab-ac­teur gaat de rol van Pad­ma­va­ti’s echt­ge­noot Ra­ja Ra­wal Ra­tan Singh uit­beel­den. Hij stond be­kend als een zwak­ke ko­ning, die zijn ko­nink­rijk en zijn vrouw ver­liest aan Khil­ji. Va­run Dha­wan maak­te be­gin dit jaar be­kend dat er een ver­volg komt op de Bol­ly­wood­film Jud­waa en dat hij daar de hoofd­rol in zal spe­len. Daar­mee stapt hij in de schoe­nen van Sal­man Khan. Maar wat is een ver­volg zon­der de ac­teur die het ori­gi­neel tot een groot suc­ces maak­te? Sal­man komt te­rug in een spe­ci­a­le ca­meo. Hij speelt de peet­va­der van Va­run. Dat zegt een pro­duc­tie­me­de­wer­ker. En de­ze ont­hult nog veel meer: “Jud­waa 2 wordt op­ge­no­men langs de Mid­del­land­se zee. Het be­vat weer die ty­pi­sche ‘Tapo­ri-stijl’. Het is een com­mer­ci­ë­le film ge­pland op gro­te schaal. En de film be­vat een re­mix van het lied

En als kers op de taart heeft Sal­man in­ge­stemd om te ver­schij­nen in de film. Wat wil­len we nog meer?” De film wordt ge­re­gis­seerd door Da­vid Dha­wan en ge­pro­du­ceerd door Sa­jid Na­diad­wala. Re­gis­seur Da­vid stond ook aan het roer van het ori­gi­neel, dus de ver­wach­tin­gen zijn hoog. Dit is ove­ri­gens de twee­de keer dat va­der en zoon zul­len sa­men­wer­ken. Zij werk­ten voor het eerst sa­men in 2014 in de film Main Te­ra He­ro. De hoofd­rol­spe­lers zijn naar ver­luidt Jac­que­li­ne Fer­nan­dez en Taap­see Pan­nu. Jac­que­li­ne gaat de rol spe­len, die Ka­ris­ma Kap­oor in het eer­ste deel had. Jud­waa 2 staat ge­pland voor re­lea­se op 29 sep­tem­ber 2017. (bol­ly­wood.nl

/fo­to’s: ci­ne­fo­rest.com / bol­ly­wood­bub­ble.com)

(in­di­an­ex­press.com/ Fo­to’s: BloGspot/filmFAre­me.com/ ahdwall­pa­per. com)

Tan Tan Taara.

Tan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.