So­naks­hi Sin­ha gaat zin­gen bij Fes­ti­val In­dia

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ter­wijl So­naks­hi Sin­ha ge­waar­deerd wordt voor haar ac­teer­ta­lent in Bol­ly­wood, wordt haar zang­kwa­li­tei­ten, ook ge­pre­zen. Ze is he­le­maal klaar er­voor om op het Glo­bal Ci­ti­zen Fes­ti­val In­dia op 19 no­vem­ber, te zin­gen in Mum­bai. Het fes­ti­val wordt ge­steund door Ti­mes Of In­dia. Ook in­ter­na­ti­o­na­le ar­ties­ten zo­als Cold­play en Jay Z zul­len voor het eerst in In­dia op­tre­den. In een in­ter­view met TOI leg­de So­na uit waar­om ze zich heeft aan ge­slo­ten bij de Glo­bal Ci­ti­zen In­dia be­we­ging. Ze zei dat goe­de doe­len dicht bij haar ‘hart’ zijn. Ge­vraagd werd hoe de­ze be­we­ging het be­wust­zijn gaat ver­sprei­den. “Het be­wust­zijn wordt ver­spreid door dat er zo­veel men­sen be­trok­ken zijn. Het moe­digt een­ie­der aan om deel uit te ma­ken van een gro­te be­we­ging, die voor de ver­be­te­ring van on­ze we­reld streeft. Ik denk als dit ge­com­bi­neerd wordt met en­ter­tain­ment, het de bes­te ma­nier is om aan­dacht te trek­ken en meer men­sen aan­moe­di­gen om mee te doen. Ik ben blij om hier­mee ge­as­so­ci­eerd te wor­den en dat het in In­dia ge­or­ga­ni­seerd is. Ik denk dat het tijd is om de ma­nier waar­op we den­ken en han­de­len aan te pas­sen. Ve­len van ons zijn bij el­kaar ge­ko­men om dit te re­a­li­se­ren door mid­del van de­ze cam­pag­ne”, al­dus So­naks­hi. De vol­gen­de vraag was, wel­ke pro­ble­men haar het meest ra­ken. “Ge­slachts­ge­lijk­heid. Bij veel be­roe­pen heb­ben man­nen nog steeds de over­hand als het gaat om be­lo­ning, de be­han­de­ling, de voor­de­len en­zo­voorts. Te­gen­woor­dig kan een vrouw al­le be­roe­pen uit­oe­fe­nen. Dus waar­om wor­den er voor­oor­de­len ge­trok­ken? Mi­li­eu­ver­vui­ling is ook een groot pro­bleem. We moe­ten de han­den in­een slaan om on­ze pla­neet te red­den.” Pra­tend over gen­der­dis­cri­mi­na­tie zei de Da­bangg-ac­tri­ce ver­der, “Het is waar dat we in een sa­men­le­ving le­ven, die door man­nen ge­do­mi­neerd wordt. In­di­rect, wordt een ie­der hier­door be­ïn­vloed. Van­af de kin­der­tijd, wor­den meis­jes an­ders op­ge­voed.” (in­di­a­ti­mes.com/fo­to: so­naks­hi­s­in­ha­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.